Miesiąc: marzec 2021

 • Technik pojazdów samochodowych

  autor filmu: p. Łukasz Wnuk

  Jest to kierunek związany z obsługą, naprawą i diagnozowaniem współczesnych pojazdów samochodowych. 

  Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, których  domeną jest zaawansowana  elektronika i nowoczesna technologia. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż

  autor filmu: p. Łukasz Wnuk

  Uczniowie klasy fryzjerskiej są kształceni zgodnie z programem nauczania poszerzonym o zajęcia z elementów kosmetologii i wizażu. 

  W ramach programu przygotowują się do kreatywnego i profesjonalnego funkcjonowania w sferze usług osobistych, wzbogacają wiedzę i umiejętności z kosmetyki i wizażu, zdobywają doświadczenie w określaniu przeciwwskazań do wykonywania zabiegów kosmetycznych, poznają zasady optymalnego udzielania porad z zakresu kosmetyki, rozpoznają i analizują kolorystyczny typ cery, wykonują różne rodzaje makijażu, zdobywają wiedzę na temat obliczeń chemicznych, ucząc się dawkowania składników, sporządzania podstawowych kosmetyków do zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych. Uczniowie korzystają z narzędzi, przyborów, aparatów, lamp kosmetycznych i sprzętu laboratoryjnego. Zawodu uczą się w specjalistycznych pracowniach: kosmetycznej, wizażu oraz fryzjerskiej.

 • Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Samochodowo — Usługowych

  Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych im. w Skarżysku — Kamiennej im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Samochodowo — Usługowych .

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Filmy i multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Sieczka.
  • E-mail: hsieczka@zssuskarzysko.pl
  • Telefon: 41 2511834

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Skarżyskiego

  "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Dojazd
  Siedziba Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego znajduje się przy ulicy Wasilewskiego 5 w Skarżysku-Kamiennej.
  Do szkoły można dojechać liniami autobusowymi numer 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 i 26. Odległość od najbliższego przystanku MKS wynosi około 400 metrów – „Szydłowiecka/pętla”.
  W odległości 650 m od siedziby szkoły znajduje się dworzec PKP oraz przystanek BUS.

  Wejście do szkoły
  Do budynku prowadzi wejście główne usytuowane od ulicy Wasilewskiego. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie. Portiernia znajduje się po lewej stronie przy wejściu do szkoły.

  Dostępność budynku
  Budynek szkoły jest trzypoziomowy. W szkole nie ma windy dla niepełnosprawnych,
  ani podjazdów. Pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi nie posiadają odpowiednich wymiarów).
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.
  W siedzibie szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać
  z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

  Obsługa osób słabosłyszących
  Nie istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym.

  Dostępność parkingu
  Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Wasilewskiego. Parking jest dostępny
  w godzinach pracy szkoły. Wokół siedziby szkoły nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.
  Brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

  Dostępność toalety
  Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana
  dla osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

  Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
  Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

  Zgodność ze standardami:
  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  HTML 5
  WCAG 2.0 (Podwójne A)
  Kompatybilność:
  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  Wygląd:
  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
  Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  Skróty klawiaturowe:
  Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.