Miesiąc: kwiecień 2022

 • Dzień Patrona

  22 kwietnia społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła Dzień Patrona. Od 2010 roku jest nim Władysław „ Oset” Wasilewski. Z tej okazji młodzież zaprezentowała, przygotowany przez p. Joannę Zagajną- Wiatr, program artystyczny ukazujący sylwetkę patrona.

  Wzięli w nim udział uczniowie klas: 1tf, 2tf, 3tgs, 4tps oraz Panowie: Marcin Karpeta i Łukasz Wnuk. Trzeba podkreślić, że Władek Wasilewski to doskonały wzór dla współczesnego młodego pokolenia.

  Był pilnym uczniem, harcerzem, dobrym kolegą, kochającym synem i bratem, wesołym młodzieńcem, odważnym partyzantem. Oddał swoje młode życie dla ukochanej ojczyzny.

  W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Powiatu: p. Katarzyna Bilska- członek Zarządu Powiatu, p. Renata Pacek- Naczelnik Wydziału Oświaty oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach: p. Marzena Zajączkowska.

  tekst: p. Joanna Zagajna-Wiatr
  zdjęcia: Wiktoria Kowal

 • Spotkanie zespołu SCWEW

  16 lutego w siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą przy ulicy Szkolnej 15, odbyło się spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów, koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Podczas spotkania kadra SCWEW omówiła i ustaliła najważniejsze zadania projektu pilotażowego na najbliższe miesiące. Lider SCWEW omówił i przekazał najważniejsze informacje dotyczące zadań do zrealizowania w marcu 2022 roku. Najważniejszym punktem do realizacji przez SCWEW w Skarżysku - Kamiennej w obecnie realizowanym etapie działalności jest zorganizowanie 10 marca br. ogólnopolskiego wydarzenia - ,,Konferencji otwierającej dla społeczności lokalnej, inaugurującej działania SCWEW”. Planowany jest w niej udział włodarzy miasta, Kuratorium Oświaty, przedstawicieli wszystkich instytucji wspierających, dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych szkół, prasy oraz wybitnych specjalistów w dziedzinie edukacji włączającej. Konferencja jest w fazie przygotowań. Nieodzowna jest współpraca i konstruktywne pomysły dotyczące realizacji tego ważnego społecznie przedsięwzięcia. Podczas spotkania eksperci SCWEW omówili także zakres działań, które będą realizowane w marcu – ostatnim miesiącu etapu III projektu pilotażowego. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił zadania związane z realizacją założeń projektowych oraz sprawy bieżące.

 • Szkolenia dla Rady Pedagogicznej

  Szkolenia dla Rady Pedagogicznej podnoszące kompetencje pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych Organizacja procesu doskonalenia i szkolenia nauczycieli to obszar ogólnego rozwoju szkoły. Inny aspekt działania w tym zakresie to czynności pozwalające budować oczekiwaną pozycję placówki w środowisku, w tym przede wszystkim w obszarze edukacji włączającej, a także planowanie zmian niezbędnych dla procesów rozwojowych szkoły związanych z modyfikacją warunków oraz oczekiwań bezpośrednich odbiorców szkoły. Każdy z wymienionych obszarów łączy się z systematyczną pracą nad poprawą jakości pracy szkół - rozwojem organizacyjnym placówki. W związku z zadaniami projektu pilotażowego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej zorganizowano szkolenia dla Rad Pedagogicznych, których celem było podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie metod pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Ponadto szkolenia poświęcone były doskonaleniu procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością.

 • SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI

  W marcu 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Tematem przewodnim było podsumowanie działań i zadań zrealizowanych w bieżącym miesiącu. Zespół omówił szczegółowo działania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Kadra SCWEW przedstawiła działania zaplanowane w IV etapie projektu pilotażowego:1. Doposażenie wypożyczalni. 2. Przeprowadzenie kampanii społecznej. 3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających /superwizji koleżeńskich.4. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.6. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. 7. Działania doradczo-szkoleniowe. 8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.9. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. Ponadto omówiono i przeanalizowano wnioski po ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się 10 marca 2022 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z Modelem SCWEW oraz założeń dotyczących działalności informacyjnych i promocyjnych związanych z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, podczas której prezentowane były działania SCWEW w regionie. Wydarzenie dostarczyło wiedzy na temat teorii i praktyki edukacji włączającej, zaprezentowano założenia i ideę SCWEW, strukturę, zakres świadczonego wsparcia, omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz przedstawiono partnerów, a także przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW. Celem ogólnopolskiej konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń o tym, jak te założenia realizować w praktyce. Wykłady poprowadzili eksperci, przedstawiciele świata polskiej nauki oraz praktycy – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy podzielili się dobrą praktyką m.in. w zakresie oceniania, projektowania uniwersalnego w edukacji, diagnozy funkcjonalnej, metod pracy zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych klasie, planowania rozwoju szkoły, współpracy placówek ogólnodostępnych i specjalnych. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych związanych z planowanym wsparciem specjalistycznym w kolejnym etapie projektu oraz sprawy bieżące