Autor: Redakcja

 • Ogłoszenie

  Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka Samorząd Szkolny ogłasza konkursy na:

  Chłopaka na medal

  Nauczyciela na medal.

  Głosowanie odbędzie się 28 i 29 września, a ogłoszenie wyników i wręczenia nagród 1 października 2021r.

 • Zebrania z rodzicami

  Uwaga!!!

  Zebrania z rodzicami 07 września 2021 r. rozpoczynają się o godz. 16 zgodnie z przydziałem sal:
  Klasa 1TF - wych. M. Lech-Derlatka - sala 66
  Klasa 1TGS - wych. W. Mączka - sala 50
  Klasa 2TPS - wych. A. Nowak-Wierzchowska - sala 68
  Klasa 2TF - wych. W. Mańko - sala 42
  Klasa 3TF - wych. S. Kęczkowska - sala 73
  Klasa 3TS - wych. M. Chyb - sala 40
  Klasa 3TGS - wych. J. Zagajna-Wiatr- sala70
  Klasa 3TGF - wych. J. Kowalczyk- sala 43
  klasa - 4TPS - wych. A. Malik - sala 47
  klasa - 4TF - wych. J. Domagalska - sala 46
  klasa - 1A - wych. E. Wilkosz-Sitarska - sala 51
  klasa - 2A - wych. E. Janowska - sala 8
  klasa - 3A - wych. M. Karpeta - sala 44
  klasa - 3B - wych. Ł. Wnuk - sala 48

 • Przedsięwzięcie grantowe

  0d września 2021 r. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 przystąpiła do przedsięwzięcia grantowego: Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Wysoka jakość systemu oświaty realizowanego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzeniei funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą .
  Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

 • Program Wyprawka Szkolna

  Program wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022.

  1. W roku szkolnym 2021/2022 programem będą objęci uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w ppkt 1-6,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w ppkt 1-6 i 8
 • Program Dobry Start 300+

  Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” przyznaje i wypłaca ZUS. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny — czyli wyprawki szkolnej. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.  Pieniądze  wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice — bez względu na dochody — mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.