Aktualności

News info

 • Pierwsze zajęcia z gastronomii

  Nadszedł wrzesień a wraz z nim do szkoły powrócili uczniowie . W głowach jeszcze wspomnienia z wakacji, ale wszyscy są zwarci i gotowi do pracy.
  Uczniowie Klasy II TGS  podczas pierwszych zajęć  z pracowni gastronomicznej wykorzystali to, co koniec lata ma najsmaczniejsze i przygotowali  faszerowaną paprykę, rożki krucho-drożdżowe z sosem pomidorowym. Warto skorzystać z darów ogrodu i przygotować te przekąski w domu.

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Dyrektor Zespołu szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku - Kamiennej ogłasza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

  Podstawa prawna organizowanego przetargu:

  • Uchwała Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.05.2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
  • Przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

  § 1. Oznaczenie nieruchomości

  1. Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna, tel. 41 25 11 834.
  2. Pomieszczenie o powierzchni 8,70 m2 przeznaczone jest wyłącznie na prowadzenie sklepiku szkolnego.

  § 2. Warunki umowy najmu

  1. Przewidywany okres trwania umowy najmu: od 14 października 2022 r.   do 31 sierpnia 2025 r.
  2. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 420,00 zł netto miesięcznie+ VAT.
  3. W miesiącach, w których występują przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego, obniża się opłaty za wynajem proporcjonalnie do ilości dni wolnych w danym miesiącu (tj. 1/30 za każdy dzień).
  4. Ustalona w przetargu kwota miesięcznego czynszu obejmuje koszty energii elektrycznej i wody niezbędnych do działania sklepiku, centralnego ogrzewania oraz wywozu nieczystości powstałych w wyniku jego działalności.
  5. Ustalona w przetargu kwota miesięcznego czynszu będzie płatna za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie faktury VAT w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
  6. Obowiązkiem najemcy będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie wynajmowanego pomieszczenia oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.
  7. Pomieszczenie może być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie sklepiku szkolnego.
  8. Najemca zobowiązany będzie do przestrzegania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 149 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154),   w asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, itp.
  9. Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku w godzinach od 08.00 do 15.00.
  10. Obowiązkiem najemcy będzie prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż oraz wymogami Sanepidu.
  11. Najemca będzie zobowiązany do wyposażenia pomieszczenia w niezbędny sprzęt i meble.
  12. Najemca obowiązany będzie do pokrycia w pełnej wysokości kosztów usunięcia wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w całym okresie trwania najmu.
  13. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem, naprawą, a po zakończeniu umowy także z demontażem urządzeń wykorzystywanych przez Najemcę w sklepiku.

  § 3. Termin i warunki przetarguOferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Oferent ma prawo do zapoznania się z warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu najmu przed złożeniem oferty oraz projektem umowy najmu, zgłaszając takie zapotrzebowanie w miejscu składania ofert w godzinach pracy szkoły.

  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty będzie skutkować odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest zobowiązany do uzyskania na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, a także uwzględnienia ich w kalkulacji ceny oferty.

  Uczestnik, który wygrał przetarg ma obowiązek podpisania umowy najmu nie później niż  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Oferta musi zawierać, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, następujące dane:

  imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, adres siedziby, nr NIP, REGON, umowę spółki cywilnej, nr telefonu/faksu, odpis właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy;

  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

  pisemne oświadczenie Oferenta, że znany mu jest stan techniczny lokalu, oraz że jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń, decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności;

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opatrzonej danymi Oferenta kopercie   z napisem:

  „Oferta dotyczy wynajmu powierzchni na sklepik szkolny.”

  do dnia 13 października 2022 r. do godziny 11.00 w sekretariacie szkoły.

  • Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
  • Otwarcie ofert nastąpi 13 października 2022 r. o godz. 11.30 w gabinecie dyrektora szkoły.
  • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną najmu.
  • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek ze złożonych ofert lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
  • Ofertę należy złożyć na druku „Formularz oferty”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w dołączonym wzorze druku „Formularz oferty”.
  • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu przystępującego do przetargu.
  • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  • Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.
  • Organizator odrzuci propozycję ofertową, jeżeli:
  • oferta będzie niekompletna,
  • oferta złożona zostanie po terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  • została podpisana przez osobą nie upoważnioną do reprezentowania Oferenta,
  • w ofercie nie zostanie zaproponowana cena, co najmniej równa cenie wywoławczej,
  • Oferent złoży więcej niż jedną ofertę.

   

 • „Czerwiec na Sportowo” -

  Mecz piłki nożnej reprezentacji Szkoły Branżowej i Technikum

  We wtorek 8 czerwca odbył się w naszej szkole mecz piłki nożnej chłopców między reprezentacjami Szkoły Branżowej i Technikum.

  Mecz rozegrano na boisku szkolnym w czasie 2 x 15 minut z 5 minutową przerwą.

  Spotkanie zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Technikum(10:4).

 • Sukces Natalii Szafraniec

  Miło mi poinformować, że uczennica klasy 3tf została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego "Wanda Rutkiewicz inspiruje" organizowanego przez posła na sejm RP, znanego dziennikarza, Tomasza Zimocha. Wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie, w sejmie, 20 czerwca o godzinie 12.00. Natalia weźmie udział w tej uroczystości wraz z rodzicami.

  Uroczystość można na żywo śledzić na fanpage Tomasza Zimocha

  https://www.facebook.com/TomaszZimochfanpage/

  tekst: p. Agata Nowak-Wierzchowska

 • Sukces literacki Kamili

  Miło nam poinformować, że Kamila Sochacka z klasy 2tf zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim pod hasłem „ Doświadczenie traumy w biegu życia rodziny” organizowanym z okazji odchodów XIX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Skarżysku- Kamiennej. Kamila napisała na ten konkurs opowiadanie pt. „ Demony przeszłości”. Gratulujemy Kamili i życzymy dalszych sukcesów!

  p. Joanna Zagajna-Wiatr

 • Dzień otwarty szkoły

  27 maja w naszej szkole gościliśmy uczniów klas 8. oraz ich rodziców. Młodzież, oprócz zwiedzania szkoły, próbowała słodkich wypieków serwowanych przez uczniów klas gastronomicznych, poprawiała urodę w salonach: fryzjerskim i kosmetycznym, poznawała budowę samochodów oraz tajniki grafiki i poligrafii cyfrowej. Po tych atrakcjach nasi goście mogli spróbować sił w konkurencjach sportowych oraz pośpiewać, nawet po angielsku.

  tekst: p. Agata Nowak-Wierzchowska
  zdjęcia: p. Katarzyna Sońta

 • Uczniowie ZSS-U najlepsi w województwie

  Uczniowie ZSS-U najlepsi w województwie w Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej.

  W piątek 20 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach odbył się VII Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej na szczeblu województwa, pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Do konkursu stanęli uczniowie z terenu województwa świętokrzyskiego wykazując się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy i naprawy pojazdów samochodowych. Powiat skarżyski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.

  Turniej składał się z trzech części: pisemnej, praktycznej i ustnej. Nasz powiat reprezentowali Adian Pępczak i Artur Krzciuk - uczniowie klasy 3TS technikum o specjalności pojazdy samochodowe. Uzyskali najlepszy z możliwych wyników czyli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.

  Tegoroczny turniej realizowano we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy -Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, firmą Man i Starostwem Powiatowym. Celem Turnieju było zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań wynikających z zainteresowań i zamiłowań technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami technicznymi w dalszej edukacji.

  Tekst i zdjęcia: p. Paweł Wiatr

 • Sukces Karola Bartosika

  Sukces Karola Bartosika w konkursie SPRAWNY w ZAWODZIE.21 kwietnia w OSiW w Starachowicach odbyły się wojewódzkie eliminacje w Ogólnopolskim Konkursie "Sprawny w zawodzie 2022."W zawodzie technik pojazdów samochodowych bezkonkurencyjny był Karol Bartosik z klasy 3B , który jest także uczestnikiem jednostki 13-1 HP w Skarżysku-Kamiennej. W dniach 09.05 - 12.05 Karol udał się do Gołdapi na Ogólnopolski Konkurs "Sprawny w zawodzie", gdzie zdobył drugie miejsce. Karol odbywa praktyki u p. Sławomira Rogali w Skarżysku.

  Serdecznie gratulujemy wspaniałego wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

  Tekst i zdjęcia: p. Łukasz Wnuk