O szkole

 • Rekrutacja 2023

  logowanie: Nabór Informator (pcss.pl)

  Oferta

  REGULAMIN REKRUTACJI

  DO TECHNIKUM NR 3 i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 3

  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
  2. Nabór do szkoły odbywa się w systemie elektronicznym.

  II. DOKUMENTACJA

  1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych składają niżej wymienione dokumenty:

  - kwestionariusz (podanie),

  - zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w etapie wstępnym rekrutacji kopię - ilość uzależniona jest od liczby wybranych w kwestionariuszu szkół),

  - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w etapie wstępnym rekrutacji kopię - ilość uzależniona jest od liczby wybranych w kwestionariuszu szkół),

  - kartę informacyjną,

  - skrócony odpis aktu urodzenia,

  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

  - kartę zdrowia,

  - 3 fotografie.

  Jeżeli uczeń posiada, to należy również złożyć:

  - orzeczenie lub opinię z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń,

  - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

  - zaświadczenia o udziale w finałach konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje podstawy programowe conajmniej jednego przedmiotu.

  2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:

  a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

  III. TERMINARZ REKRUTACJI

  Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy
  w postępowaniu uzupełniającym
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godziny 15.00.od 31 lipca 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r.
  2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godziny 15.00------
  3.Postępowanie weryfikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnejdo 19 lipca 2023rdo 10 sierpnia 2023 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do szkoły
  20 lipca 2023r.11 sierpnia 2023r.
  5. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
  o wyborze tej szkoły
  od 15 maja do 24 lipca 2023r.od 31 lica do 18 sierpnia 2023r.
  6. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnej, zaświadczeń lekarskichod 21 do 27 lipca 2023r. do godz. 15.00od 16 do 23 sierpnia 2023r. do godz. 15.00
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28 lipca 2023r. do godz.14.0024 sierpnia 2023r.
  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

  IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

  1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej.

  • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

  a) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

  b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  c) osiągnięcia ucznia:

  - ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

  - szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

  3. Wyniki egzaminu z wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada:

  - 0,35 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego i matematyki,

  - 0,3 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka obcego nowożytnego

  4. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

  - celujący - 18 pkt.

  - bardzo dobry -17 pkt.

  - dobry - 14 pkt.

  - dostateczny- 8 pkt.

  - dopuszczający - 2 pkt.

  5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według poniższych zasad:

  5.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

   1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

  c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

  d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

  2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

  b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

   c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

  d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

  e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

   5.2 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty
  w sposób określony w ust. 5.1.1

   5.3 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 5.1.2 , z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

  • Za szczególne osiągnięcia można otrzymać:

  a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów

  b) za uzyskanie w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty tytułu:

  - finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego - 10 punktów

  - laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 7 punktów

  - finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 5 punktów

  - finalisty minimum dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich -10 punktów

  - laureata minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich-7 punktów

  - finalisty minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich- 5 punktów

  - finalisty konkursu przedmiotowego wojewódzkiego - 7 punktów

  - laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 5 punktów

  - finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 3 punkty

  c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
  albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tytułu:

  -  finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

  -  laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów

  - finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów

  d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
  lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy
  o systemie oświaty:

  -  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

  -  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego –7 punktów

  -  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów

  -  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego –5 punktów;

  7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w:

  a) zawodach sportowych lub artystycznych  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły kandydaci otrzymują:

  - na szczeblu powiatowym - 1 punkt

  - na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty

  - na szczeblu ogólnopolskim - 3 punkty

  - na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty

  b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

  8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
  i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  9. Punkty przyznawane są obligatoryjnie z następujących przedmiotów:

  - język polski,

  - język obcy,

  - matematyka.

  10. Ponadto punktacji podlega dodatkowo jeden przedmiot w zależności od zawodu w jakim kształci

  a) Technikum Nr 3

  - Technik pojazdów samochodowych - informatyka

  - Technik procesów drukowania z - informatyka

  - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - informatyka

  - Technik żywienia i usług gastronomicznych –biologia

  - Technik usług kelnerskich - biologia

  - Technik organizacji turystyki –geografia

  - Technik usług fryzjerskich - biologia

  - Technik przemysłu mody - informatyka

  b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3:

  - Dla wszystkich kierunków - zajęcia techniczne.

  11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

  b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

  c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

  d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno-polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

  - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
  w formie wolontariatu;

  12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

  - wielodzietność rodziny kandydata;

  - niepełnosprawność kandydata;

  - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  - objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

  14. W przypadku braku miejsc w oddziale wybranym przez kandydata istnieje możliwość przyjęcia go do innej klasy o innym profilu w tej samej szkole. W przypadku braku miejsc szkoła wystawia zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje mu podstawę do przyjęcia
  w innej szkole na terenie Powiatu Skarżyskiego.

 • Typy szkół i kierunki kształcenia

  Technikum
  kształcące w zawodach:

  Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej z innowacją projektowanie stron internetowych
  Technik Usług Fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż
  Technik Żywienia I Usług Gastronomicznych z innowacją dietetyka
  Technik Pojazdów Samochodowych
  Technik Przemysłu Mody
  Technik Procesów Drukowania
  Technik Usług Fryzjerskich
  Technik Organizacji Turystyki

  (5-letne dla absolwentów podstawówki)

  Szczegółowy opis kierunków w Technikum ...

  Branżowa Szkoła I Stopnia
  kształcąca w zawodach:

  Kierowca Mechanik
  Mechanik Pojazdów Samochodowych
  Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
  Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń Sanitarnych
  Operator Obrabiarek CNC
  Kucharz
  Cukiernik
  Fryzjer
  Sprzedawca

  (3-letnia dla absolwentów podstawówek)

  Szczegółowy opis kierunków w Branżowej szkole I stopnia

  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  3 letnie, zaoczne
  2 letnie po zakończeniu szkoły zawodowej, zaoczne

  Szkoła Policealna

  Technik Usług Kosmetycznych

  2-letnia, zaoczna
  (wymagane wykształcenie średnie, może być bez matury)

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, projektowanie stron internetowych

  Grafika komputerowa jest obecna na każdej stronie internetowej,  agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych, drukarniach cyfrowych, telewizji czy w grach komputerowych. Od umiejętności grafika komputerowego zależy ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek. Kierunek technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją projektowanie stron internetowych przygotowuje do pracy w zawodzie grafika komputerowego i projektanta stron internetowych. To kierunek dla osób o twórczym myśleniu i wyobraźni.

  Kwalifikacje zawodowe

  Nauka na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej obejmuje dwie kwalifikacje tj.

  • PGF.04 przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
  • PGF.05 drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

  Po ukończeniu jednego z poziomów kwalifikacji,  otrzymuje się zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.

  Dodatkowe umiejętności
  Rozwój branży IT, gier komputerowych, rzeczywistości i technologii 3d spowodował, że jest ogromne zapotrzebowanie na pracę grafika komputerowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i młodzieży szkolnej, kształcimy i przygotowujemy naszych uczniów do pracy w zawodzie grafik komputerowy i projektant stron internetowych.

  Nauka zawodu
  Oprócz przedmiotów ogólnokształcących nauka obejmuje przedmioty zawodowe teoretyczne, jak i praktyczne z grafiki i poligrafii cyfrowej oraz projektowania stron internetowych.
  Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole w profesjonalnie wyposażonej pracowni projektowania graficznego, druku cyfrowego oraz druku 3d.

  Zajęcia praktyczne z grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych
  Uczeń uczący się w tym zawodzie zdobywa wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. W naszej pracowni projektowania graficznego, dzięki wyposażeniu jej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, jesteśmy w stanie pokazać naszym uczniom wszystkie etapy opracowania i wytworzenia produktów poligraficznych. Podczas zajęć uczniowie pracują na programach graficznych takich jak:
  Adobe Photoshop,
  • Adobe Illustrator,
  • Adobe Indesign,
  • Corel Draw.

  Szkolna pracownia przy współudziale projektu efs technik na 5+ jest wyposażona w profesjonalne tablety graficzne z ekranem lcd, skaner i drukarki 3d, aparaty fotograficzne, urządzenia do druku cyfrowego oraz kalibrowania i profilowania monitorów i drukarek.

  Jeśli chcesz się nauczyć obsługi programów graficznych, urządzeń do druku cyfrowego, projektowania stron internetowych, interesujesz się fotografią, wybierz ten kierunek.

  Projekty, staże, szkolenia
  Uczniowie kształcący się w tym zwodzie realizują projekt „technik 5+”. W ramach projektu biorą udział w płatnych stażach w firmach zajmujących się grafiką komputerową i projektowaniem stron, odbywają bezpłatne kursy z zakresu projektowania stron internetowych, Adobe Photoshopa i Indesigna. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów z danej branży, a po ich ukończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.

  Zatrudnienie
  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej bez problemu znajdzie pracę w:
  • Firmach tworzących strony internetowe, opracowujących animacje, klipy filmowe, prezentacje multimedialne,
  • Studiach grafiki i fotografii cyfrowej,
  • Agencjach reklamowych, agencjach public relations,
  • Wydawnictwach,
  • Drukarniach cyfrowych i offsetowych,
  • Przemyśle poligraficznym,
  • Firmach zajmujących się tworzeniem gier komputerowych.

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka

  „Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym, co ma w głowie i co na stole”
  prof. Jan Gawęcki

  Technik żywienia i usług gastronomicznych to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Umożliwia poznawanie nowych trendów żywieniowych, kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i pasji kulinarnych, przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej, a przede wszystkim zapewnia interesującą i dobrze płatną pracę. Rynek usług gastronomicznych w Polsce stale się rozwija. Zmiana trybu życia, ciągły pośpiech, dążenie do wygody, powodują, że ludzie coraz częściej korzystają z ofert barów i restauracji, dlatego gastronomia to prężnie rozwijająca się branża, a specjaliści od żywienia poszukiwani są w kraju i zagranicą.

  Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

  HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


  Uczeń po zdaniu egzaminu z zakresu wybranej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie, który ona obejmuje.

  Warunki nauki – baza dydaktyczna, praktyki zawodowe

  Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole w pracowni gastronomicznej doskonale wyposażonej w profesjonalny sprzęt, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Na zajęciach uczniowie przygotowują potrawy oraz sami je konsumują, dokonując oceny ich smaku i jakości. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców w branży gastronomicznej w kraju i za granicą( w ramach projektu Erasmus+).

  Dodatkowe kwalifikacje  i umiejętności W ramach realizowanego w szkole projektu “Profesjonalny technik – nauka, praktyka, praca” uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, uczestnicząc
  w kursie barmańskim i  kelnerskim.

  Realizując w ramach innowacji pedagogicznej wprowadzającej  w szkole autorski program z dietetyki uczniowie poznają:

  • Zasady racjonalnego odżywiania zarówno osób zdrowych, jak i w czasie choroby
  • Problematykę żywienia dostosowanego do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu i wieku
  • Pochodzenie żywności oraz procesy przygotowania potraw
  • Zasady racjonalnego planowania żywienia dla różnych grup ludności
  • Zasady żywienia człowieka chorego i zdrowego
  • Zasady planowania indywidualnych programów dietetycznych
  • Zasady prawidłowego komponowania posiłków i racji pokarmowych
  • Zasady oceny stanu odżywiania
  • Wpływ określonych produktów na zdrowie człowieka
  • Zasady układania i planowania diet
  • Zasady cateringu dietetycznego
  • Reguły zdrowego stylu życia
  • Zmienianie nawyków żywieniowych oraz dostosowanie diety do trybu życia i stanu zdrowia

  Uczniowie technikum w tym zawodzie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach praktycznych i teoretycznych z Carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Zajęcia te pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu:

  • Historii carvingu
  • Zastosowania warzyw i owoców w gastronomii
  • Doboru i sposobów przechowywania surowców
  • Sposobu przechowywania gotowych produktów
  • Technik dekorowania i serwowania potraw z warzyw i owoców
  • Metod konserwacji produktów
  • Doboru sprzętu
  • Podziału carvingu
  • Wykonywania kompozycji z warzyw i owoców
  • Zasad rzeźbienia w owocach i warzywach

  Uczniowie zdobędą podstawowe informacje na temat carvingu, czyli wywodzącej się z Tajlandii sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach, poznają narzędzia przydatne do carvingu oraz zasady rzeźbienia w owocach. Wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana w praktyce podczas przygotowywania elementów dekoracyjnych, takich jak kwiaty, liście, szyszki oraz dekoracje przestrzenne. Uczniowie będą mogli zachwycić swoich znajomych fantazyjnymi i wyrafinowanymi dekoracjami.
  Owoce i warzywa potrafią być prawdziwą ozdobą talerza nie tylko jako surówka…..

  Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • oceniania jakości żywności,
  • rozpoznawania surowców potrzebnych do przygotowywania potraw i napojów,
  • przechowywania żywności,
  • stosowania receptur gastronomicznych,
  • sporządzania potraw i napojów,
  • rozróżniania metod utrwalania żywności,
  • stosowania sprzętu i urządzeń do sporządzania i wydawania dań,
  • stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • stosowania zasad żywienia dietetycznego,
  • planowania alternatywnych sposobów żywienia,
  • planowania żywienia dla różnych grup ludności.
  • rozliczania finansowego usług gastronomicznych,
  • wykorzystania programów komputerowych w organizacji produkcji gastronomicznej.

  Możliwość dalszego kształcenia
  Technik żywienia i usług gastronomicznych może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych, m. in. na kierunkach:

  • bezpieczeństwo żywności,
  • biotechnologia,
  • dietetyka,
  • hotelarstwo i gastronomia,
  • technologia żywności i żywienia człowieka,
  • żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
  • nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii oraz wiele innych.

  Możliwości zatrudnienia
  Technicy żywienia i usług gastronomicznych mogą podjąć pracę jako szefowie kuchni, managerowie do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, organizatorzy imprez okolicznościowych i usług cateringowych, kierownicy w obiektach gastronomicznych, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownicy firm cateringowych. Miejscem ich pracy mogą być restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, zakłady żywienia zbiorowego (np. stołówki szkolne, szpitalne), hotele, sanatoria, gospodarstwa agroturystyczne. Absolwent kierunku technik żywienia jest także przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarcze w zakresie usług gastronomicznych.

 • Technik pojazdów samochodowych

  Kierunek kształcenia przygotowujący do pracy w zawodzie technika mechanika samochodowego oraz dający wspaniałe podłoże do takich zawodów jak: elektromechanik samochodowy, diagnosta samochodowy, kierowca oraz  innych zawodów związanych z szeroko rozumianą branżą samochodową.

  KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  Nauka w Technikum Pojazdów Samochodowych obejmuje dwie kwalifikacje tj.
  - MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  - MOT.06.
  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Uzyskanie  jednej z kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Pojazdów Samochodowych.

  DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

  Ogromny rozwój branży technicznej, a zwłaszcza samochodowej spowodował, że jest ogromne zapotrzebowane na pracę w salonach samochodowych, warsztatach naprawy samochodów, ale również w zakładach produkujących i projektujących samochody, części oraz podzespoły samochodowe.  Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  pracodawców  i uczniów postanowiliśmy przygotowywać naszych uczniów do posługiwania się oprogramowaniem do wspomagania projektowania AutoCAD.

  NAUKA ZAWODU

  Oprócz przedmiotów ogólnokształcących nauka obejmuje przedmioty zawodowe teoretyczne, jak i praktyczne, z budowy pojazdów samochodowych, diagnostyki samochodowej oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Zajęcia praktyczne z mechaniki i diagnostyki samochodowej prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz na zajęciach praktyczny w CKP. Dodatkowo uczniowie  odbywają miesięczną praktykę w zakładach pracy.

  Pracownia samochodowa

  W pracowni samochodowej poza najnowszym sprzętem do diagnostyki, obsługi i naprawy jest prawie wszystko to, co winno się znaleźć w profesjonalnie wyposażonym warsztacie samochodowym.  Każdy uczeń ma możliwość poznać wyposażenie warsztatów samochodowych oraz posługiwać się tym sprzętem

  Szkolna pracownia samochodowa powstała przy współudziale różnych projektów. Pracownia ta została wyposażona w profesjonalne diagnoskopy, zestawy narzędzi do montażu i demontażu części zamiennych, przyrządy pomiarowe, sprawdziany i testery, urządzenia do kompleksowej obsługi klimatyzacji, kompleksowej obsługi kół jezdnych, przenośny analizator spalin, piaskarkę, przenośne kompresory, urządzenia spawalnicze technikami MIG i MAG, podnośniki przenośne typu „żaba” oraz mnóstwo różnego drobnego sprzętu warsztatowego.

  PROJEKTY, STAŻE, SZKOLENIA

  Uczniowie technikum pojazdów samochodowych realizują projekt „Profesjonalny technik - nauka, praktyka, praca” jak i wcześniej „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” . W ramach projektów nasi uczniowie  biorą udział w płatnych stażach, które odbywają w warsztatach samochodowy, biorą udział w bezpłatnych kursach z zakresu diagnostyki samochodowej, obsługi i naprawy, odbywają kursy prawa jazdy, uczestniczą w stażach zagranicznych. Szkolenia prowadzone są  przez profesjonalistów z danego zakresu, a po ukończonym szkoleniu uczniowie otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.

  ZATRUDNIENIE

  Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły i otrzymaniu dyplomu Technika Pojazdów samochodowych, bez problemu znajdują zatrudnienie we wszystkich rodzajach firm branży samochodowej, serwisach naprawy pojazdów, salonach sprzedaży samochodów, sklepach części zamiennych oraz fabrykach produkcyjnych pojazdy i podzespoły np. MAN. Zawód Technik Pojazdów Samochodowych jest doskonałym podłożem do pracy w międzynarodowym transporcie drogowym TIR - po uprzednio zdobytych uprawnieniach. Po odbyciu stażu i odpowiedniego kursu mogą pracować też jako diagności samochodowi na stacjach kontroli pojazdów.

 • Technik usług fryzjerskich, kosmetyka i wizaż

  W obecnych czasach fryzjer to nie tylko wykwalifikowany rzemieślnik, wykonawca fryzury, ale to również kreator wizerunku i wizażysta. Kosmetyczka zaś pomaga w tworzeniu ładnego, zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka.

  Kierunek technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż przygotowuje do pracy w zawodzie fryzjer i kosmetyczka. To kierunek dla osób ceniących poczucie piękna i estetyki.

  KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  Nauka w Technikum Usług Fryzjerskich obejmuje dwie kwalifikacje tj.

  • FRK.01. Wykonywanie usług  fryzjerskich
  • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

  Po ukończeniu jednego z poziomów kwalifikacji,  otrzymuje się zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.

  DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

  Rozwój branży fryzjersko-kosmetycznej  spowodował, że jest ogromne zapotrzebowanie na pracę w salonach kosmetycznych, SPA, gabinetach medycyny estetycznej, salonach fryzjerskich oferujących szeroką gamę usług ( również z zakresu kosmetyki ciała). Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  pracodawców  i młodzieży szkolnej, kształcimy i przygotowujemy naszych uczniów do pracy w zawodzie kosmetyczka i fryzjer.

  NAUKA ZAWODU

  Oprócz przedmiotów ogólnokształcących nauka obejmuje przedmioty zawodowe teoretyczne, jak i praktyczne z fryzjerstwa i kosmetyki.

  Zajęcia praktyczne z kosmetyki i fryzjerstwa odbywają się  w szkole w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej i fryzjerskiej. 

  Zajęcia praktyczne fryzjerskie

  W pracowni fryzjerskiej poza najnowszym sprzętem do diagnostyki i najnowszymi urządzeniami do zabiegów fryzjerskich jest wszystko to, co powinno być w profesjonalnie wyposażonym salonie fryzjerskim.  Każdy uczeń przypisany jest do kompletnie wyposażonego stanowiska pracy, gdzie uczy się wykonywania zabiegów fryzjerskich, obsługi aparatów, przygotowywania preparatów a także odpowiedzialności za powierzone mu mienie. Młodzież uczy się wykonywania zabiegów z zakresu pielęgnacji włosów i skóry głowy przy użyciu mikrokamery, strzyżenia włosów, np. gorącymi nożyczkami, zabiegów koloryzacji, stylizacji, prostowania keratynowego, zabiegów regeneracyjnych typu: Botox Platinium, Botox Organiczny, Olaplex i wiele innych.

  Zajęcia praktyczne kosmetyczne

  Szkolna pracownia kosmetyczna powstała przy współudziale projektu EFS Technik na 5+ i jest wyposażona w profesjonalne aparaty do peelingu kawitacyjnego, sonoforezy, kawitacji ultradźwiękowej, ultradźwięków, prądów galwanicznych, mikrodemambrazji diamentowej, laser E-Light IPL+RF po lampy LED i frezarki do paznokci. Zabiegi wykonuje się na profesjonalnych preparatach kosmetycznych znanych firm.

  Jeśli chcesz się nauczyć wykonywania peelingu kawitacyjnego, sonoforezy,  mikrodermabrazji diamentowej, mezoterapii bezigłowej, stylizacji paznokci, przedłużania paznokci oraz zabiegów na dłonie, przedłużania czy zagęszczania rzęs oraz modelowania twarzy i makijażu, wybierz ten kierunek.

  PROJEKTY, STAŻE, SZKOLENIA, KONKURSY

  Uczniowie kształcący się w tym zwodzie realizują projekt „Profesjonalny technik- nauka, praktyka, praca” jak i „Technik 5+” . W ramach projektów  biorą udział w płatnych stażach w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, odbywają bezpłatne kursy z zakresu koloryzacji, strzyżenia, przedłużania  i zagęszczania włosów oraz przedłużania, stylizacji paznokci i wykonywania makijażu. Szkolenia prowadzone są  przez profesjonalistów z danej branży, a po ich ukończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.

  Nabyte umiejętności uczniowie prezentują w konkursach ogólnopolskich np.: „LOKI” czy regionalnych, zajmując czołowe miejsca.

  ZATRUDNIENIE

  Technik usług fryzjerskich i kosmetycznych bez problemu znajdzie   pracę   w renomowanych salonach fryzjerskich, fryzjersko – kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, SPA. Absolwent tego kierunku może też prowadzić kompleksowe usługi doradztwa w dziedzinie stylizacji do sesji zdjęciowych, w studiach fotograficznych,  przy kampaniach reklamowych, pokazach mody, w dziedzinie charakteryzacji w teatrach, telewizji czy na planach filmowych. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych lub/i   szkole policealnej.

 • Zdjęcie do mLegitymacji

  Po co i dla kogo?

  Bezpłatny Kreator Zdjęć jest przeznaczony dla uczniów, którzy planują wyrobienie szkolnej mLegitymacji. Kreator umożliwia samodzielne wykonanie przy pomocy smartfona zdjęcia do mLegitymacji w szybki, łatwy i przyjemny sposób, bez potrzeby wizyty u tradycyjnego fotografa.

   Opis Kreatora (Instrukcja)

  Kreator zdjęć do mLegitymacji jest bezpłątny i działa, jako strona interentowa dostępna pod adresem:

  www.passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

 • Nasz patron

  Biografia Władysława Wasilewskiego –„OSETA”

  Władysław Wasilewski urodził się 9 maja 1921 roku we wsi Kużminka na Syberii. Dziadkowie jego trafili tam za udział w powstaniu styczniowym. Rodzice Władysława:  Konstancja i Stanisław po unormowaniu stosunków polsko-radzieckich w 1923 roku powrócili z małym Władkiem do Polski i zamieszkali Kostopolu na Wołyniu. Tam urodziło się rodzeństwo Władysława: siostra Józefa (1923) i brat Mieczysław (1930).  W roku 1931 ojciec dostał pracę w budującej się Fabryce Amunicji w Skarżysku-Kamiennej. Państwo Wasilewscy zamieszkali w dzielnicy Bór.

  Naukę w szkole powszechnej Władysław zakończył w roku 1934. Dzięki staraniom rodziców został przyjęty do  prywatnego gimnazjum  Bałtuszajtis, na początku warunkowo, gdyż nie uczył się wcześniej języka niemieckiego. Władek szybko nadrobił zaległości i był tak dobrym uczniem, a dyrekcja gimnazjum zaproponowała zwolnienie go z płacenia czesnego. Było to dużym ułatwieniem, gdyż rodzina nie była zamożna. Władek udzielał nawet korepetycji, aby ją poprawić. W roku 1938 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym. We wrześniu 1939 rozpocząłby II klasę (maturalną), niestety, wybuch wojny przerwał jego naukę na zawsze.

              Wielką pasją Władysława była działalność harcerska pod  komendą harcmistrza Józefa Małowicza.. W 1938 roku pełnił funkcje drużynowego przy szkole  im. J. Piłsudskiego. Uczestniczył w wielu obozach, zlotach i szkoleniach harcerskich. W roku 1939 uzyskał stopień podharcmistrza. Był bardzo lubiany, oczytany, grał na wielu instrumentach., malował. O powszechnej sympatii może świadczyć fakt, ze w szkole był nazywany Ciasteczkiem.

              We wrześniu 1939 roku brał udział w  harcerskiej obronie przeciwlotniczej stacji Skarżysko-Kamienna. Wraz z rodziną uciekał ze Skarżyska  w stronę Szydłowca.. Przeżyli straszną noc. Rano, kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Szydłowca, żandarmeria niemiecka zatrzymała wszystkich mężczyzn, w tym ojca Wasilewskiego. Ponieważ miał krótkie włosy potraktowano go jako żołnierza - miał być natychmiast rozstrzelany. Tylko dzięki interwencji Władka, który wytłumaczył oficerowi po niemiecku, że tata przed wybuchem wojny ostrzygł się na krótko, ojciec trafił do obozu w Niemczech. Uciekł jednak stamtąd i wrócił do domu w grudniu 1939 roku w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym. Aresztowany został również Władysław, przebywał  przez jakiś czas w szpitalu  w Kielcach. Tylko dzięki pomocy odważnej pielęgniarki został w nocy wyprowadzony ze szpitala i wrócił do domu. Nigdy jednak nie chciał zdradzić szczegółów tej akcji bojąc się o życie tego, kto mu pomógł.

              Pod nieobecność ojca Władysław musiał utrzymywać rodzinę. Nie chcąc pracować dla  Niemców w fabryce amunicji Hasag  zatrudniał się kolejno: w  tartaku (do czasu przygniecenia przez drzewo), był pomocnikiem stolarza, cieśli i szewca, pracował tez u doktora Poziomskiego w Suchedniowie w stajni.

               Pod koniec 1939 roku razem z komendantem Małowiczem zorganizował w Skarżysku  Tajny Związek dla Ratowania Ojczyzny, który skupiał około 3000 młodych ludzi. Dzięki pomocy zakonników z klasztorku koło rynku nocami odbywały się spotkania. W styczniu 1940 roku Niemcy wpadli na trop tej organizacji, prawie wszyscy zostali zatrzymani i rozstrzelani na Borze. Władkowi i jego ojcu udało się ukryć w ostatniej chwili dzięki ostrzeżeniu anonimowego człowieka. Na zbiorowej mogile w lesie na Borze, w kilka dni po dokonanej egzekucji pojawił się drewniany krzyż – postawił go Władek Wasilewski

                Jak wspomina brat Mieczysław zimą 1940 roku w ręce sąsiada Wasilewskich, konfidenta gestapo, dostało się pudełko z nabojami i dokumenty wskazujące na działalność patriotyczna Władka. Musiał opuścić  dom, wyjechał do Bodzentyna i zajął się. nauczaniem na poziomie gimnazjum.

  Według relacji siostry Józefy Władek musiał opuścić dom po aresztowaniu i rozstrzelaniu jego kolegów (Niemcy nadal go szukali). Wyjechał z ojcem do Bodzentyna, gdzie do 1941 pracował przy budowli stodoły, zarabiając w ten sposób na życie.

               W  1941 roku Władek trafił do Polskiej Organizacji Zbrojnej. Przeszedł jeszcze w szkole szkolenie wojskowe i bardzo chciał walczyć. Nie mogąc doczekać się  na rozkazy z góry organizuje pod pseudonimem „OSET” samodzielny oddział partyzancki, składający się głownie z harcerzy. Wraz grupą swoich kolegów wykonywał akcje dywersyjne i sabotażowe na terenie  skarżyskiego węzła kolejowego

              Do jesieni 1942 roku oddział wsławił się kilkoma udanymi akcjami. Dowództwo Gwardii Ludowej  zaproponowało włączenia tego oddziału do oddziału porucznika „Narbutta”- Ignacego Robba. Po skończeniu  tajnej podchorążówki i uzyskaniu stopnia plutonowego został dowódca oddziału w zgrupowaniu Narbutta.

              Pierwszą walkę stoczył pod Kołowaniem 26 listopada 1942 r. 15 grudnia tego roku Oset uczestniczył na czele swojego oddziału w potyczce ze zmotoryzowaną grupą żandarmerii we wsi Sielpia. Po tych działaniach przeniósł się bliżej Skarżyska i Bodzentyna. Atakował posterunki policji, urządzał zasadzki na samochody wroga. Około 12 lutego 1943 partyzanci Oseta odbili na szosie między Bodzentynem a Kielcami dużą grupę chłopców aresztowanych przez hitlerowców i eskortowanych przez granatową policję do więzienia w Kielcach.

              W maju 1943, po dymisji Narbutta oraz  rozbiciu oddziału  w bitwie pod Zalezianką Oset ze swoimi ludźmi przez miesiąc próbował skontaktować się z dowództwem. Prowadził samodzielną walkę do 15 czerwca 1943 roku, kiedy to w lasach Siekierczyńskich przyłączył się do tworzonych oddziałów AK porucznika  Jana PONUREGO. Został zastępcą III oddziału zgrupowania ppor. MARIAŃSKIEGO.

               W ramach działalności w zgrupowaniu PONUREGO Oset oczyszczał tereny wokół Skarżyska z konfidentów hitlerowskiej policji bezpieczeństwa. Przeprowadzał akcje  rekwizycyjne w sklepach, magazynach i gospodarstwach należących do niemieckich instytucji. 12 lipca na linii kolejowej Skarżysko - Kielce partyzanci z oddziału AK Ponurego urządzili zasadzkę na pociąg wiozący żołnierzy hitlerowskich z frontu wschodniego na urlop. Była to akcja odwetowa za mord popełniony na mieszkańcach Michniowa.

              Oset poległ 6 sierpnia 1943 roku w zasadzce zorganizowanej przez Niemców w okolicach gajówki w gminie Dalejów.  Oddział wracał z akcji do zgrupowania macierzystego. W potyczce, osłaniając odwrót swoich żołnierzy,  poległ tylko Oset.

               Pośmiertnie został awansowany na porucznika i odznaczony krzyżem walecznych. Na prośbę siostry Oseta, która przyłączyła się do oddziału Ponurego pod pseudonimem „Poranek”, nie powiadomiono rodziców o śmierci Władysława. Wiadomość ta została im przekazana przypadkowo  w wigilie 1943, po wielkiej obławie na Wykusie, w której ciężko ranna została również Poranek. Należy podkreślić, że cała rodzina Wasilewskich brała czynny udział w konspiracji: ojciec Stanisław ps. MRÓZ w warsztacie szewskim na Bzinie kierował skrzynką kontaktową od maja 1940 do czerwca 1944. Matka Konstancja ps. Katzarzyna pomagała często partyzantom oraz prowadziła pod nieobecność męża punkt kontaktowy. Mały Mieczysław ps.Kot biegał jako goniec – łącznik między domem na Borze a oddziałami partyzanckimi.

              W pobliżu miejsca, gdzie poległ Oset postawiona została przez rodzinę symboliczna mogiła, zaś ciało, dzięki staraniom siostry, zostało po ekshumacji  złożone na starym cmentarzu w Skarżysku Zachodnim.