Rekrutacja 2022

Logowanie do naszej szkoły https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/

Oferta

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI 

 DO TECHNIKUM NR 3 I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 3

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
 2. Nabór do szkoły odbywa się w systemie elektronicznym.
 3. Kandydaci kończący szkołę podstawową składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do klasy pierwszej ze wskazaniem wybranych oddziałów z własnym podpisem i podpisane przez rodziców – prawnych opiekunów w terminie od dnia 16 maja 2022r. do dnia 20 czerwca 2022r.

II.  DOKUMENTACJA

1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych składają niżej wymienione dokumenty:

– kwestionariusz (podanie),

– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty(w etapie wstępnym rekrutacji kopię –  ilość uzależniona jest od liczby wybranych w kwestionariuszu szkół),

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w etapie wstępnym rekrutacji kopię – ilość uzależniona jest od liczby wybranych w kwestionariuszu szkół),

– kartę informacyjną,

– skrócony odpis aktu urodzenia,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

– kartę zdrowia,

– 3 fotografie.

Jeżeli uczeń posiada, to należy również złożyć:

– orzeczenie lub opinię z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń,

– orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

– zaświadczenia o udziale w finałach konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje podstawy programowe co najmniej jednego przedmiotu.

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

III. TERMINARZ REKRUTACJI

Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r.od 02 do 04 sierpnia 2022r.
2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00——
3.Postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnejdo 20 lipca 2022r.10 sierpnia 2022r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły
21 lipca 2022r.11 sierpnia 2022r.
5. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły
od 16 maja do 29 lipca 2022r.od 02 do 22 sierpnia 2022r.
6. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnej, zaświadczeń lekarskichod 22 do 29 lipca 2022r.od 12 do 22 sierpnia 2022r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych1 sierpnia 2022r. do godz.14.0023 sierpnia 2022r.

IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej.

 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

a) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) osiągnięcia ucznia:

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

– szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

3. Wyniki egzaminu z wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada:

–  0,3 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego i matematyki, 

–  0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz z jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)

4. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

– celujący           – 18 pkt.

– bardzo dobry   – 17 pkt.

– dobry               – 14 pkt.

– dostateczny        – 8 pkt.

– dopuszczający    – 2 pkt.

5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według poniższych zasad:

a) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

– języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym – przyznaje się po 30 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, dobrym – przyznaje się po 20 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

– języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, dobrym – przyznaje się 13 punkty, dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

b) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.

c) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się 20 punktów;

– bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

– dobrym – przyznaje się 13 punkty;

– dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;

– dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 • Za szczególne osiągnięcia można otrzymać:

a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów

b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

– finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego – 10 punktów

– laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 7 punktów

– finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 5 punktów

– finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich -10 punktów

– laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich-7 punktów

– finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich- 5 punktów

– finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego – 7 punktów

– laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 5 punktów

– finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 3 punkty

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w:

a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują

– na  szczeblu powiatowym – 1 punkt

– na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty

– na szczeblu ogólnopolskim – 3 punkty

– na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu  – 3 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

9. Punkty przyznawane są obligatoryjnie z następujących przedmiotów:

– język polski,

– język obcy,

– matematyka

10. Ponadto  punktacji podlega dodatkowo jeden przedmiot w zależności od zawodu w jakim kształci

a) Technikum Nr 3

– Technik pojazdów samochodowych – informatyka

– Technik procesów drukowania  z – informatyka

– Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – informatyka

– Technik żywienia i usług gastronomicznych –biologia

– Technik usług kelnerskich – biologia

– Technik organizacji turystyki –geografia

– Technik usług fryzjerskich – biologia

– Technik przemysłu mody – informatyka

b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3:

– Dla wszystkich kierunków – zajęcia techniczne.

11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

– uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno-polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu;

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

– wielodzietność rodziny kandydata;

– niepełnosprawność kandydata;

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

14. W przypadku braku miejsc w oddziale wybranym przez kandydata istnieje możliwość przyjęcia go do innej klasy o innym profilu w tej samej szkole. W przypadku braku miejsc szkoła wystawia zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje mu podstawę do przyjęcia w innej szkole na terenie Powiatu Skarżyskiego.

V. ODWOŁANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ

 1. W terminie do 05 sierpnia 2022r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z w/w wnioskiem.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  do 3 dni od dnia złożenia odwołania.