Program Wyprawka Szkolna

Program wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022.

1. W roku szkolnym 2021/2022 programem będą objęci uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w ppkt 1-6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w ppkt 1-6 i 8

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych
będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia
 • klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I-III pięcioletniego technikum,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do:

 • branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia,
 • klas Ι-ΙII pięcioletniego technikum,
 • klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.