Przedsięwzięcie grantowe

0d września 2021 r. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 przystąpiła do przedsięwzięcia grantowego: Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Wysoka jakość systemu oświaty realizowanego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzeniei funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą .
Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

 • pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,
 • doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,
 • pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze
  szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka,
 • ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy
  dydaktycznych, przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie z potrzebami przedszkola
  i szkoły ogólnodostępnej) oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki
  edukacji włączającej,
 • przeprowadzeniu konferencji, prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji
  wspierających, superwizji koleżeńskich, spotkań dla Rad Pedagogicznych,
  przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkół, upowszechnianiu informacji
  o edukacji włączającej, spotkaniach indywidualnych i zbiorowych dotyczących
  uruchomienia wypożyczalni, konsultacji eksperckich, działaniach doradczo-szkoleniowych,
  konsultacji dla rodziców – w zakresie wsparcia oraz dyrektorów, nauczycieli w zakresie
  wdrożenia modelu edukacji włączającej.

Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia.

tekst: p. Agnieszka Sobocha