Przetarg pisemny nieograniczony

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława „Oseta”  Wasilewskiego w Skarżysku - Kamiennej ul. Oseta Wasilewskiego 5

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczenia o powierzchni  8,70 m2

z przeznaczeniem na sklepik szkolny na czas określony - do 31 sierpnia2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.

 1. Przyszły najemca na własny koszt dostosuje w/w lokal do aktualnych wymagań sanitarno – technicznych.
 2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może naruszać obowiązującego regulaminu szkolnego.
 3. Pomieszczenie może być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie sklepiku.
 4. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 450,00 zł. miesięcznie +VAT.
 5. W cenie czynszu zawarte są wszystkie koszty mediów (wody, co, energii elektrycznej), podatku od nieruchomości i innych ewentualnych opłat.
 6. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku szkolnego na następujących zasadach:

– godziny otwarcia sklepiku od 8.00 do 15.00

– prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż., Sanepidu,

– wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,

– produkty spożywcze sprzedawane w sklepiku powinny być zgodne z Rozporządzeniem
  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz. 1154)

 • I. Kontakt z zamawiającym: sekretariat szkoły tel. (41) 2511834.
 • II. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena najmu.
 • III. Przygotowanie oferty: formularz ofertowy należy pobrać w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennej ul. Oseta Wasilewskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14oo lub ze strony internetowej www.zssuskarzysko.pl
 • IV. Miejsce i termin składania ofert: formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów określonych w pkt. VII w zaklejonej i oznakowanej kopercie „Oferta dot. wynajmu powierzchni na sklepik” należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 18.10.2021 r.
  do godz. 12oo
 • V. Miejsce i termin przetargu: otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Oseta Wasilewskiego 5-18.10.2021 r. o godz. 1230
 • VI. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Nie dopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.
 • VII. Wymagane dokumenty:
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie z prowadzonej działalności
 • Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy
 • VIII. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki: