Konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej: dyrektorów przedszkoli / szkół ogólnodostępnych oraz koordynatorów SCWEW

W kwietniu w ramach konsultacji indywidualnych odbył się cykl spotkań Lidera SCWEW Marcina Kruka z dyrektorami oraz koordynatorami szkół objętych wsparciem przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. Podczas konsultacji omówiono i podsumowano działania zrealizowane w etapie III projektu pilotażowego, opracowano sprawy bieżące oraz działania w etapie IV– zajęcia specjalistyczne. Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących zagadnień związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, podzielenia się doświadczeniem i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem. Nakreślone zostały kolejne wspólne działania i formy kontaktu. Omówiono harmonogram spotkań szkoleniowych dla nauczycieli oraz rodziców. Tematem konsultacji były także zgłaszane przez pracowników przedszkola/szkoły potrzeby w zakresie działań prowadzonych w ramach projekt. .Poruszono również założenia przewidziane w etapie IV. Lider SCWEW poddał ocenie działania szkoły ogólnodostępnej objętej wsparciem SCWEW oraz wypracowane efekty w ramach dotychczas udzielonej pomocy.