Koła zainteresowań


KOŁO EKOLOGICZNE

Opiekunowie:  Wikło Małgorzata, Katarzyna Sońta

Program Koła Ekologicznego:

 • Udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
 • Udział w zbiórce makulatury, baterii, puszek aluminiowych, nakrętek
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi
 • Udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działania ekologicznych
 • Uczestnictwo w pracach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego
 • Wystawy, wernisaże prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
 • Zajęcia plenerowe
 • Współpraca z biblioteką pedagogiczną, miejską, szkolną
 • Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Starostwem Powiatowym)

SEKCJA FOTOGRAFICZNA

Opiekun: Malik Artur

Program Sekcji Fotograficznej:

 • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną
 • Odkrywanie talentów fotograficznych
 • Rozwijanie zainteresowań, pełniejsze i bardziej celowe korzystanie z możliwości zaplecza komputerowego naszej szkoły
 • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów
 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów
 • Organizacja wystaw prac podsumowujących dorobek kółka

KOŁO WOLONTARIATU

Opiekunowie: Kęczkowska Sylwia, Bożena Chrzanowska

Program wolontariatu:

 • Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 • Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
 • Aktywizowanie  młodzieży  do  działań  na  rzecz  społeczności  szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 • Promocja idei wolontariatu w szkole.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 • Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
 • Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

KOŁO RECYTATORSKO-POLONISTYCZNE

Opiekun: Zagajna-Wiatr Joanna

Program Koła Recytatorsko-Polonistycznego:

 • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego
 • Wspomaganie rozwoju uczniów, ich recytatorskich i teatralnych zdolności
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
 • Prezentowanie twórczości uczniów

KLUB KRWIODAWSTWA

Opiekunowie: Paweł Wiatr, Jadwiga Kowalczyk

KOŁO PLASTYCZNE

Opiekun: Katarzyna Sońta