Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego

§1

  1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami) oraz Statut Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im, Władysława „Oseta” Wasilewskiego.
  2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku- Kamiennej.
  3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.

§2
1. Cele działania samorządu:

  1. uczenie samorządności uczniowskiej,
  2. pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków  szkolnych
  3. poznawanie, propagowanie i realizowanie demokratycznych form współżycia społeczności szkolnej,
    • współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły w realizacji jej celów statutowych,
    • współdecydowanie we wszystkich sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.


2. Zadania samorządu:
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do optymalnego wypełniania obowiązków i korzystania z praw uczniów zawartych w Statucie Szkoły,
2) spełnianie wobec organów szkoły rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, w szczególności dotyczących:
a) organizowania czasu wolnego uczniów,
b) organizowania pomocy materialnej uczniom,
c) organizowania pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
e) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki, przestrzegania przez organy szkoły praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły,
f) rozstrzygania sporów między uczniami i nauczycielami oraz organami szkoły,
3). Propagowanie wśród uczniów idei wolontariatu. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.


3. Podtrzymywanie tradycji szkoły przez:
a) współpracę przy organizacji okolicznościowych akademii i uroczystości szkolnych
b) udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach organizowanych przez instytucje miejskie i powiatowe
c) dbałość o miejsca pamięci narodowej – pomnik Powstańców 1863r. oraz grób patrona
szkoły Władysława „Oseta” Wasilewskiego


4. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły oraz dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.


5. Realizacja uprawnień Samorządu zawartych w Statucie Szkoły:
1) prawa do zapoznawania się z programami nauczania,
2) prawa do przedstawiania propozycji i uwag do programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
3) prawa do udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
4) prawa do organizowania życia szkolnego,
5) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
6) prawa do organizowania działalności kulturalnej,
7) prawa wnioskowania do organów szkolnych w sprawie wyróżnień, nagród i kar stosowanych w szkole oraz pomocy materialnej uczniom,
8) prawa do dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.


6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.


7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.


8 .Przedstawienie kandydatury ucznia do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


§3
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Kadencja zarządu SU trwa 1 rok.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Organami Samorządu są:
– samorządy klasowe wszystkich klas;
– zarząd.
5.W skład zarządu samorządu wchodzą:
1) Prezydium:
– przewodniczący;
– zastępca przewodniczącego;
– skarbnik;
– sekretarz;
2) Członkowie zarządu (nie więcej niż 10 osób).


§4
1. Zasady wyboru do zarządu SU:
– klasy zgłaszają swoich kandydatów do zarządu,
– spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do zarządu,
– uczniowie, którzy uzyskali największą ilość głosów wchodzą w skład zarządu Samorządu Uczniowskiego.
2. Skład zarządu Samorządu Uczniowskiego może być zmieniany w trakcie trwania kadencji na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Przewodniczącego SU
i jego zastępcy. Wniosek dotyczący zmiany składu Zarządu zostaje rozpatrzony i przegłosowany (większością głosów) podczas zebrania Zarządu w pełnym składzie.


§5
1. Samorząd działa kolegialnie. Zebrania zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu, (lub w miarę potrzeby) na wniosek przewodniczącego lub opiekuna
Samorządu.
2. Posiedzenie zarządu zwołuje i prowadzi opiekun samorządu, przewodniczący samorządu lub wyznaczony przez niego członek prezydium.
3. Za zgodą lub na wniosek zarządu, przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu zarządu:
– dyrektora szkoły;
– nauczycieli i innych pracowników administracji szkoły;
– przedstawicieli Rady Rodziców
– inne osoby nie związane ze szkołą, na zasadzie ekspertów.
4. Zarząd samorządu uchwala opracowany przez prezydium SU program działalności Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny.
5. Wszystkie uchwały w ramach uprawnień stanowiących, wnioskodawczych i opiniodawczych zarząd podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków.
6. Uchwały zarządu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innymi aktami prawnymi
umocowanymi w tej ustawie, regulującymi działalność szkoły oraz ze statutem szkoły.


§6
1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak:
1) prawo zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
2. Samorząd Uczniowski:
– może opiniować pracę nauczyciela przed wystawieniem mu oceny pracy przez dyrektora szkoły;
– ma prawo opiniować zachowanie ucznia, przed podjęciem decyzji Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia go z listy uczniów.
3. Zarząd może występować do Rady Rodziców z umotywowanymi wnioskami o dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz pomoc materialną dla uczniów szczególnie jej potrzebujących.


§7
1. Samorządy klasowe składają się z trzech osób: przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.
2. W zależności od potrzeb i specyfikacji danej klasy do samorządu klasowego można wybrać dodatkowo: sekretarza, kronikarza, łącznika z biblioteką itp. nie więcej jednak niż trzy osoby.
3. Samorządy klasowe wybierane są w głosowaniu równym i powszechnym.
4. Samorządy klasowe: organizują działalność SU na terenie klasy, współdziałają z wychowawcami klas w rozwiązywaniu wszystkich problemów wychowawczych i organizacyjnych na terenie klasy.


§8
1. Samorząd może posiadać własny fundusz, który służy do finansowania jego działalności.
2. Dysponentem funduszu jest zarząd samorządu w porozumieniu z opiekunem.
3. Fundusz samorządu może być tworzony:
1) z kwot uzyskanych z akcji organizowanych przez samorząd
2) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.


§9
1.Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek opiekunów samorządu, zarządu samorządu uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej.

§10
1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Samochodowo- Usługowych w Skarżysku-Kamiennej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Po upływie 14 dni od dnia uchwalenia Regulaminu, struktura i dotychczasowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego muszą zostać dostosowane do jego wymogów.
3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez ogół uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej na posiedzeniu w dniu 13 września 2017 r.