Miesiąc: maj 2022

 • Uczniowie ZSS-U najlepsi w województwie

  Uczniowie ZSS-U najlepsi w województwie w Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej.

  W piątek 20 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach odbył się VII Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej na szczeblu województwa, pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Do konkursu stanęli uczniowie z terenu województwa świętokrzyskiego wykazując się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy i naprawy pojazdów samochodowych. Powiat skarżyski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.

  Turniej składał się z trzech części: pisemnej, praktycznej i ustnej. Nasz powiat reprezentowali Adian Pępczak i Artur Krzciuk - uczniowie klasy 3TS technikum o specjalności pojazdy samochodowe. Uzyskali najlepszy z możliwych wyników czyli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.

  Tegoroczny turniej realizowano we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy -Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, firmą Man i Starostwem Powiatowym. Celem Turnieju było zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań wynikających z zainteresowań i zamiłowań technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami technicznymi w dalszej edukacji.

  Tekst i zdjęcia: p. Paweł Wiatr

 • Świetne wyniki egzaminów

  Świetne wyniki naszych techników w zimowej sesji egzaminacyjnej!
  W miesiącach styczeń-luty 2022 zostały przeprowadzone egzaminy zawodowe dla klas IV technikum (formuła 2017).
  Uczennice z klasy 4 tf (technik usług fryzjerskich, kwalifikacja AU.26 - Projektowanie fryzur.) w 100% zdały egzamin pisemny (zdawalność w województwie 96%). Część praktyczną zdało 94,44% uczniów (województwo-80.9%).

  Uczniowie z klasy 4 tps zdawali egzaminy w dwóch kwalifikacjach:
  MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Technik pojazdów samochodowych) . Egzamin pisemny zdało 100%, praktyczny -77,3%
  AU.55 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (Technik grafiki i poligrafii cyfrowej). Egzamin pisemny i praktyczny zdawalność na poziomie 100% (woj. świętokrzyskie -pisemny 100%
  praktyczny 95%).
  Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

  tekst: p. Agata Nowak-Wierzchowska

 • Sukces Karola Bartosika

  Sukces Karola Bartosika w konkursie SPRAWNY w ZAWODZIE.21 kwietnia w OSiW w Starachowicach odbyły się wojewódzkie eliminacje w Ogólnopolskim Konkursie "Sprawny w zawodzie 2022."W zawodzie technik pojazdów samochodowych bezkonkurencyjny był Karol Bartosik z klasy 3B , który jest także uczestnikiem jednostki 13-1 HP w Skarżysku-Kamiennej. W dniach 09.05 - 12.05 Karol udał się do Gołdapi na Ogólnopolski Konkurs "Sprawny w zawodzie", gdzie zdobył drugie miejsce. Karol odbywa praktyki u p. Sławomira Rogali w Skarżysku.

  Serdecznie gratulujemy wspaniałego wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

  Tekst i zdjęcia: p. Łukasz Wnuk

 • Konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej: dyrektorów przedszkoli / szkół ogólnodostępnych oraz koordynatorów SCWEW

  W kwietniu w ramach konsultacji indywidualnych odbył się cykl spotkań Lidera SCWEW Marcina Kruka z dyrektorami oraz koordynatorami szkół objętych wsparciem przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. Podczas konsultacji omówiono i podsumowano działania zrealizowane w etapie III projektu pilotażowego, opracowano sprawy bieżące oraz działania w etapie IV– zajęcia specjalistyczne. Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących zagadnień związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, podzielenia się doświadczeniem i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem. Nakreślone zostały kolejne wspólne działania i formy kontaktu. Omówiono harmonogram spotkań szkoleniowych dla nauczycieli oraz rodziców. Tematem konsultacji były także zgłaszane przez pracowników przedszkola/szkoły potrzeby w zakresie działań prowadzonych w ramach projekt. .Poruszono również założenia przewidziane w etapie IV. Lider SCWEW poddał ocenie działania szkoły ogólnodostępnej objętej wsparciem SCWEW oraz wypracowane efekty w ramach dotychczas udzielonej pomocy.

 • Wsparcie specjalistyczne dla rodziców uczniów w ramach zadań SCWEW

  W celu zwiększenia efektywności wsparcia na rzecz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami, zajęcia specjalistyczne SCWEW umożliwiają pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności. W kwietniu 2022 roku odbyły się grupowe/ indywidualne spotkania z rodzicami. Działania tego typu w ramach projektu pilotażowego są ogromnym wsparciem dla uczniów, pomocą dla pedagogów i wychowawców, a także rodziców. Problemy uczniów związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym są nasilone. Dzięki współpracy szkoły mają zapewnioną pomoc i wsparcie specjalistyczne, które powinno być kontynuowane na bieżąco. Specjaliści SCWEW dążą do osiągnięcia wyznaczonych podczas spotkań celów, uwzględniając potrzeby każdego dziecka, co oznacza, że w pracy podejmują takie działania, które prowadzą do personalizacji procesu kształcenia i wychowania oraz umożliwiają zaangażowanie i uczenie się we współpracy z rówieśnikami w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb ucznia. Wymaga to wykorzystania zróżnicowanych metod i technik pracy, a także zadbania o stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych dzieci/uczniów oraz środowiska. Na przestrzeni trzech etapów funkcjonowania SCWEW zakłada się, że działalność Centrum w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.