Terminarz rekrutacji

Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
od 17 maja 2021r. do21 czerwca 2021r.  od 03 do 06 sierpnia 2021r.
2. Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r..——
3.Postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnejdo 22 lipca 2021r.13 sierpnia 2021r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły
22 lipca 2021r.16 sierpnia 2021r.
5. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły
od 23 do 30 lipca 2021r.od 03 do 13 sierpnia 2021r.
6. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnejod 23 do 30 lipca 2021r.od 17 do 20 sierpnia 2021r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych2 sierpnia 2021r.23 sierpnia 2021r.
8. Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 20 sierpnia 2021r.do 20 sierpnia 2021r.