OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennej ogłasza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

Podstawa prawna organizowanego przetargu:

 • Uchwała Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.05.2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
 • Przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

§ 1. Oznaczenie nieruchomości

 1. Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, tel. 41 25 11 834.
 2. Pomieszczenie o powierzchni 8,70 m2 przeznaczone jest wyłącznie na prowadzenie sklepiku szkolnego.

§ 2. Warunki umowy najmu

 1. Przewidywany okres trwania umowy najmu: od 14 października 2022 r.   do 31 sierpnia 2025 r.
 2. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 420,00 zł netto miesięcznie+ VAT.
 3. W miesiącach, w których występują przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego, obniża się opłaty za wynajem proporcjonalnie do ilości dni wolnych w danym miesiącu (tj. 1/30 za każdy dzień).
 4. Ustalona w przetargu kwota miesięcznego czynszu obejmuje koszty energii elektrycznej i wody niezbędnych do działania sklepiku, centralnego ogrzewania oraz wywozu nieczystości powstałych w wyniku jego działalności.
 5. Ustalona w przetargu kwota miesięcznego czynszu będzie płatna za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie faktury VAT w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
 6. Obowiązkiem najemcy będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie wynajmowanego pomieszczenia oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.
 7. Pomieszczenie może być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie sklepiku szkolnego.
 8. Najemca zobowiązany będzie do przestrzegania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 149 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154),   w asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, itp.
 9. Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku w godzinach od 08.00 do 15.00.
 10. Obowiązkiem najemcy będzie prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż oraz wymogami Sanepidu.
 11. Najemca będzie zobowiązany do wyposażenia pomieszczenia w niezbędny sprzęt i meble.
 12. Najemca obowiązany będzie do pokrycia w pełnej wysokości kosztów usunięcia wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w całym okresie trwania najmu.
 13. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem, naprawą, a po zakończeniu umowy także z demontażem urządzeń wykorzystywanych przez Najemcę w sklepiku.

§ 3. Termin i warunki przetarguOferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferent ma prawo do zapoznania się z warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu najmu przed złożeniem oferty oraz projektem umowy najmu, zgłaszając takie zapotrzebowanie w miejscu składania ofert w godzinach pracy szkoły.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty będzie skutkować odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest zobowiązany do uzyskania na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, a także uwzględnienia ich w kalkulacji ceny oferty.

Uczestnik, który wygrał przetarg ma obowiązek podpisania umowy najmu nie później niż  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Oferta musi zawierać, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, następujące dane:

imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, adres siedziby, nr NIP, REGON, umowę spółki cywilnej, nr telefonu/faksu, odpis właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy;

pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

pisemne oświadczenie Oferenta, że znany mu jest stan techniczny lokalu, oraz że jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń, decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności;

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opatrzonej danymi Oferenta kopercie   z napisem:

„Oferta dotyczy wynajmu powierzchni na sklepik szkolny.”

do dnia 13 października 2022 r. do godziny 11.00 w sekretariacie szkoły.

 • Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
 • Otwarcie ofert nastąpi 13 października 2022 r. o godz. 11.30 w gabinecie dyrektora szkoły.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną najmu.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek ze złożonych ofert lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 • Ofertę należy złożyć na druku „Formularz oferty”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w dołączonym wzorze druku „Formularz oferty”.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu przystępującego do przetargu.
 • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.
 • Organizator odrzuci propozycję ofertową, jeżeli:
 • oferta będzie niekompletna,
 • oferta złożona zostanie po terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 • została podpisana przez osobą nie upoważnioną do reprezentowania Oferenta,
 • w ofercie nie zostanie zaproponowana cena, co najmniej równa cenie wywoławczej,
 • Oferent złoży więcej niż jedną ofertę.