SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI

W marcu 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Tematem przewodnim było podsumowanie działań i zadań zrealizowanych w bieżącym miesiącu. Zespół omówił szczegółowo działania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Kadra SCWEW przedstawiła działania zaplanowane w IV etapie projektu pilotażowego:1. Doposażenie wypożyczalni. 2. Przeprowadzenie kampanii społecznej. 3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających /superwizji koleżeńskich.4. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.6. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. 7. Działania doradczo-szkoleniowe. 8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.9. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. Ponadto omówiono i przeanalizowano wnioski po ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się 10 marca 2022 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z Modelem SCWEW oraz założeń dotyczących działalności informacyjnych i promocyjnych związanych z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, podczas której prezentowane były działania SCWEW w regionie. Wydarzenie dostarczyło wiedzy na temat teorii i praktyki edukacji włączającej, zaprezentowano założenia i ideę SCWEW, strukturę, zakres świadczonego wsparcia, omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz przedstawiono partnerów, a także przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW. Celem ogólnopolskiej konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń o tym, jak te założenia realizować w praktyce. Wykłady poprowadzili eksperci, przedstawiciele świata polskiej nauki oraz praktycy – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy podzielili się dobrą praktyką m.in. w zakresie oceniania, projektowania uniwersalnego w edukacji, diagnozy funkcjonalnej, metod pracy zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych klasie, planowania rozwoju szkoły, współpracy placówek ogólnodostępnych i specjalnych. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych związanych z planowanym wsparciem specjalistycznym w kolejnym etapie projektu oraz sprawy bieżące