EFS+

Tytuł projektu: ,,Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”

Projekt realizowany: w ramach programu  „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków FERS na zasadach programu Erasmus+: współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 – 31.08.2024

Zadania i działania w projekcie: 30 uczestników projektu odbędzie praktyki zawodowe w Hiszpanii. w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Realizacja praktyk zawodowych w i Hiszpanii będzie przebiegała według programu praktyk do zawodów, dzięki którym:

Technicy żywienia i usług gastronomicznych poznają specyfikę kuchni regionalnej i narodowej, ugruntują swoją wiedzę z zakresu zasad pracy w kuchni i restauracji, procedur sporządzania potraw, napojów zimnych, kawy i deserów, technik kulinarnych, metod obróbki produktów, doboru zastawy stołowej, przygotowania sali i dekorowania stołów, czy obsługi specjalistycznego sprzętu.

Technicy usług fryzjerskich utrwalą wiedzę o narzędziach i przyborach fryzjerskich, metodach i technikach pielęgnacji włosów, sposobach ondulowania, zasadach modelowania i strzyżenia włosów, wykonywania stylizacji, doboru preparatów, sprzętu i akcesoriów, wyposażenia zakładów fryzjerskich, zasad pracy z klientem, poznają oczekiwania pracodawców zagranicznych, preferencje klientów, trendy mody w danym kraju.

Technicy pojazdów samochodowych ugruntują swoją wiedzę z zakresu podstaw budowy maszyn, nazewnictwa podzespołów i zespołów pojazdów, programów komputerowych do diagnostyki, zasad dobierania narzędzi i przyrządów do pomiarów parametrów elektrycznych i elektronicznych, wykonywania ww. pomiarów, posługiwania się dokumentacją techniczną i instrukcjami doboru sposobu transportu i składowania materiałów, rozpoznawania rodzajów korozji i sposobów ochrony konserwacji pojazdów.

Technicy grafiki i poligrafii cyfrowej zdobędą  umiejętności praktyczne w przygotowywaniu obiektów wektorowych do projektu graficznego, posiądą umiejętności praktyczne w przygotowywaniu  elementów tekstowych do projektu graficznego, zdobędą umiejętności praktyczne w wykonywaniu  kompozycji  prac cyfrowych, będą  umieli dokonywać personalizacji wydruków cyfrowych.

Uczestnicy projektu przed każdą mobilnością otrzymają wsparcie językowe w liczbie 30 godzin, wsparcie kulturowe: 6 godzin, wsparcie pedagogiczne – 6 godzin.

Grupa docelowa: Uczniowe IV i V klasy  Technikum nr 3; na kierunkach  technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik zywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich. Wiek uczestników 15-20 lat.

Cele projektu:                                                   

Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 3 poprzez praktyczną naukę zawodu w zagranicznych przedsiębiorstwach – odpowiedź szkoły na potrzebę podniesienia praktycznego nauczania zawodu poprzez tworzenie innowacyjnych opartych na nowych technologiach  treści  nauczania w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Podniesienie umiejętności językowych uczniów szkoły – uczestników oraz kadry poprzez udział w praktykach

Umożliwienie uczestnikom nabycie kompetencji społecznych poprzez poznanie przez nich kultury, historii i obyczajów krajów europejskich.

Poszerzenie współpracy międzynarodowej z instytucjami organizującymi praktyki zawodowe dla młodzieży i międzynarodowymi przedsiębiorstwami.

Rezultaty projektu:   

Realizacja projektu:

 – poszerzy kompetencje zawodowe uczniów – uczestników projektu poprzez praktyczną naukę zawodu w zagranicznym przedsiębiorstwie

– zwiększy mobilność międzynarodową uczniów i kadry nauczycielskiej szkoły, umożliwiając im podniesienie kwalifikacji zawodowych

– podniesie umiejętności językowe uczniów szkoły – uczestników projektu oraz kadry nauczycielskiej

– umożliwi uczestnikom projektu nabycie kompetencji społecznych poprzez poznanie przez nich kultury, historii, obyczajów innych krajów europejskich

– poszerzy współpracę międzynarodową, wymianę doświadczeń między instytucjami w Polsce i Hiszpanii.

Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty, i dokumenty Europass- Mobilność.

Zaproponowane w projekcie działania przyczynią się do zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów, podniosą ich umiejętności językowe, w tym branżowe poprzez bezpośredni kontakt z językiem. Uczestnicy zgodnie z zawodem i krajem odbywania praktyk poznają: obowiązujące zasady BHP, przepisy sanitarno – epidemiologiczne, organizację stanowiska pracy, specjalistyczny branżowy język. Podniosą swoją samoocenę, poznają kulturę państw, specyfikę pracy w przedsiębiorstwach UE. Rozwiną umiejętności pracy w grupie w środowisku międzynarodowym, co spowoduje wzrost tolerancji dla innych poglądów, upodobań. Uczestnicy projektu wprowadzą fachową wiedzę, wskażą nowe możliwości i rozwiązania do środowiska lokalnego. Staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Wysokość dofinansowania:  273 567,50 PLN.