Miesiąc: czerwiec 2022

 • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą


  https://www.youtube.com/watch?v=kPjy9MXKwrI


  HARMONOGRAM STAŁYCH DYŻURÓW ZESPOŁU SCWEW

  DLA RODZICÓW/UCZNIÓW/NAUCZYCIELI

  Piątek w godzinach 12.30-13.30

  LIDER SCWEW – Marcin Kruk

  Wtorek w godzinach 14.30-15.30

  Ekspert ds. edukacji włączającej – Ewa Binkowska

  Ekspert dostępny pod numerem telefonu  608 187 549

  Poniedziałek w godzinach 12.00-13.00

  Ekspert ds. technologii wspomagających – Aneta Łoboda

  Środa w godzinach  13.30-14.30

  Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Ilona Wątła

  Czwartek w godzinach 8.00-9.00

  Ekspert SCWEW – Małgorzata Kowalska

  Ekspert dostępny pod numerem telefonu: 794 686 930

  STAŁE DYŻURY OBEJMUJĄ:

  Kontakt bezpośredni – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15

  Telefoniczny  -  41 2524817

  e-mail -  scwewzpew@wp.pl

 • Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia

  W maju 2022 r. odbyło się spotkanie zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej dotyczące utworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono harmonogram pracy sieci oraz plan działania. Zespół poddał analizie powyższe zadanie, które będzie realizowane od IV etapu projektu pilotażowego. Celem sieci współpracy jest przede wszystkim dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy. Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę. Działania w ramach sieci współpracy opierać się będą na:- Spotkaniach organizacyjnych: integracja uczestników sieci, rozpoznanie potrzeb i zasobów, ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań.- Spotkaniach roboczych: dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami, tworzenie nowych rozwiązań.- Spotkaniach podsumowujących: podsumowanie i omówienie pracy sieci, zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym.

 • ,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

  1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, który pełni rolę SCWEW, odbyła się kolejna kampania społeczna w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, skierowana do społeczności lokalnej. Prezentacja projektu odbyła się podczas obchodów z okazji Dnia Dziecka w Świętej Katarzynie. Jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz zaprezentowanie działań realizowanego przedsięwzięcia, struktury SCWEW, zakresu świadczonego wsparcia. Omówiono także najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.