Samorząd szkolny

 • Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego

  §1

  1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami) oraz Statut Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im, Władysława „Oseta” Wasilewskiego.
  2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku- Kamiennej.
  3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem", będący jej społecznym organem.

  §2
  1. Cele działania samorządu:

  1. uczenie samorządności uczniowskiej,
  2. pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków  szkolnych
  3. poznawanie, propagowanie i realizowanie demokratycznych form współżycia społeczności szkolnej,
   • współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły w realizacji jej celów statutowych,
   • współdecydowanie we wszystkich sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.


  2. Zadania samorządu:
  1) organizowanie społeczności uczniowskiej do optymalnego wypełniania obowiązków i korzystania z praw uczniów zawartych w Statucie Szkoły,
  2) spełnianie wobec organów szkoły rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, w szczególności dotyczących:
  a) organizowania czasu wolnego uczniów,
  b) organizowania pomocy materialnej uczniom,
  c) organizowania pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
  e) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki, przestrzegania przez organy szkoły praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły,
  f) rozstrzygania sporów między uczniami i nauczycielami oraz organami szkoły,
  3). Propagowanie wśród uczniów idei wolontariatu. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.


  3. Podtrzymywanie tradycji szkoły przez:
  a) współpracę przy organizacji okolicznościowych akademii i uroczystości szkolnych
  b) udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach organizowanych przez instytucje miejskie i powiatowe
  c) dbałość o miejsca pamięci narodowej – pomnik Powstańców 1863r. oraz grób patrona
  szkoły Władysława „Oseta” Wasilewskiego


  4. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły oraz dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.


  5. Realizacja uprawnień Samorządu zawartych w Statucie Szkoły:
  1) prawa do zapoznawania się z programami nauczania,
  2) prawa do przedstawiania propozycji i uwag do programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
  3) prawa do udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
  4) prawa do organizowania życia szkolnego,
  5) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  6) prawa do organizowania działalności kulturalnej,
  7) prawa wnioskowania do organów szkolnych w sprawie wyróżnień, nagród i kar stosowanych w szkole oraz pomocy materialnej uczniom,
  8) prawa do dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.


  6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.


  7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.


  8 .Przedstawienie kandydatury ucznia do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


  §3
  1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  2. Kadencja zarządu SU trwa 1 rok.
  3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Organami Samorządu są:
  - samorządy klasowe wszystkich klas;
  - zarząd.
  5.W skład zarządu samorządu wchodzą:
  1) Prezydium:
  - przewodniczący;
  - zastępca przewodniczącego;
  - skarbnik;
  - sekretarz;
  2) Członkowie zarządu (nie więcej niż 10 osób).


  §4
  1. Zasady wyboru do zarządu SU:
  - klasy zgłaszają swoich kandydatów do zarządu,
  - spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do zarządu,
  - uczniowie, którzy uzyskali największą ilość głosów wchodzą w skład zarządu Samorządu Uczniowskiego.
  2. Skład zarządu Samorządu Uczniowskiego może być zmieniany w trakcie trwania kadencji na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Przewodniczącego SU
  i jego zastępcy. Wniosek dotyczący zmiany składu Zarządu zostaje rozpatrzony i przegłosowany (większością głosów) podczas zebrania Zarządu w pełnym składzie.


  §5
  1. Samorząd działa kolegialnie. Zebrania zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu, (lub w miarę potrzeby) na wniosek przewodniczącego lub opiekuna
  Samorządu.
  2. Posiedzenie zarządu zwołuje i prowadzi opiekun samorządu, przewodniczący samorządu lub wyznaczony przez niego członek prezydium.
  3. Za zgodą lub na wniosek zarządu, przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu zarządu:
  - dyrektora szkoły;
  - nauczycieli i innych pracowników administracji szkoły;
  - przedstawicieli Rady Rodziców
  - inne osoby nie związane ze szkołą, na zasadzie ekspertów.
  4. Zarząd samorządu uchwala opracowany przez prezydium SU program działalności Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny.
  5. Wszystkie uchwały w ramach uprawnień stanowiących, wnioskodawczych i opiniodawczych zarząd podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków.
  6. Uchwały zarządu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innymi aktami prawnymi
  umocowanymi w tej ustawie, regulującymi działalność szkoły oraz ze statutem szkoły.


  §6
  1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
  praw uczniów, takich jak:
  1) prawo zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
  2. Samorząd Uczniowski:
  - może opiniować pracę nauczyciela przed wystawieniem mu oceny pracy przez dyrektora szkoły;
  - ma prawo opiniować zachowanie ucznia, przed podjęciem decyzji Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia go z listy uczniów.
  3. Zarząd może występować do Rady Rodziców z umotywowanymi wnioskami o dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz pomoc materialną dla uczniów szczególnie jej potrzebujących.


  §7
  1. Samorządy klasowe składają się z trzech osób: przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.
  2. W zależności od potrzeb i specyfikacji danej klasy do samorządu klasowego można wybrać dodatkowo: sekretarza, kronikarza, łącznika z biblioteką itp. nie więcej jednak niż trzy osoby.
  3. Samorządy klasowe wybierane są w głosowaniu równym i powszechnym.
  4. Samorządy klasowe: organizują działalność SU na terenie klasy, współdziałają z wychowawcami klas w rozwiązywaniu wszystkich problemów wychowawczych i organizacyjnych na terenie klasy.


  §8
  1. Samorząd może posiadać własny fundusz, który służy do finansowania jego działalności.
  2. Dysponentem funduszu jest zarząd samorządu w porozumieniu z opiekunem.
  3. Fundusz samorządu może być tworzony:
  1) z kwot uzyskanych z akcji organizowanych przez samorząd
  2) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.


  §9
  1.Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek opiekunów samorządu, zarządu samorządu uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej.

  §10
  1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Samochodowo- Usługowych w Skarżysku-Kamiennej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
  2. Po upływie 14 dni od dnia uchwalenia Regulaminu, struktura i dotychczasowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego muszą zostać dostosowane do jego wymogów.
  3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez ogół uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej na posiedzeniu w dniu 13 września 2017 r.