SCWEW

 • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą


  https://www.youtube.com/watch?v=kPjy9MXKwrI


  HARMONOGRAM STAŁYCH DYŻURÓW ZESPOŁU SCWEW

  DLA RODZICÓW/UCZNIÓW/NAUCZYCIELI

  Piątek w godzinach 12.30-13.30

  LIDER SCWEW – Marcin Kruk

  Wtorek w godzinach 14.30-15.30

  Ekspert ds. edukacji włączającej – Ewa Binkowska

  Ekspert dostępny pod numerem telefonu  608 187 549

  Poniedziałek w godzinach 12.00-13.00

  Ekspert ds. technologii wspomagających – Aneta Łoboda

  Środa w godzinach  13.30-14.30

  Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Ilona Wątła

  Czwartek w godzinach 8.00-9.00

  Ekspert SCWEW – Małgorzata Kowalska

  Ekspert dostępny pod numerem telefonu: 794 686 930

  STAŁE DYŻURY OBEJMUJĄ:

  Kontakt bezpośredni – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15

  Telefoniczny  -  41 2524817

  e-mail -  scwewzpew@wp.pl

 • Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia

  W maju 2022 r. odbyło się spotkanie zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej dotyczące utworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono harmonogram pracy sieci oraz plan działania. Zespół poddał analizie powyższe zadanie, które będzie realizowane od IV etapu projektu pilotażowego. Celem sieci współpracy jest przede wszystkim dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy. Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę. Działania w ramach sieci współpracy opierać się będą na:- Spotkaniach organizacyjnych: integracja uczestników sieci, rozpoznanie potrzeb i zasobów, ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań.- Spotkaniach roboczych: dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami, tworzenie nowych rozwiązań.- Spotkaniach podsumowujących: podsumowanie i omówienie pracy sieci, zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym.

 • ,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

  1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, który pełni rolę SCWEW, odbyła się kolejna kampania społeczna w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, skierowana do społeczności lokalnej. Prezentacja projektu odbyła się podczas obchodów z okazji Dnia Dziecka w Świętej Katarzynie. Jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz zaprezentowanie działań realizowanego przedsięwzięcia, struktury SCWEW, zakresu świadczonego wsparcia. Omówiono także najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej: dyrektorów przedszkoli / szkół ogólnodostępnych oraz koordynatorów SCWEW

  W kwietniu w ramach konsultacji indywidualnych odbył się cykl spotkań Lidera SCWEW Marcina Kruka z dyrektorami oraz koordynatorami szkół objętych wsparciem przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. Podczas konsultacji omówiono i podsumowano działania zrealizowane w etapie III projektu pilotażowego, opracowano sprawy bieżące oraz działania w etapie IV– zajęcia specjalistyczne. Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących zagadnień związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, podzielenia się doświadczeniem i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem. Nakreślone zostały kolejne wspólne działania i formy kontaktu. Omówiono harmonogram spotkań szkoleniowych dla nauczycieli oraz rodziców. Tematem konsultacji były także zgłaszane przez pracowników przedszkola/szkoły potrzeby w zakresie działań prowadzonych w ramach projekt. .Poruszono również założenia przewidziane w etapie IV. Lider SCWEW poddał ocenie działania szkoły ogólnodostępnej objętej wsparciem SCWEW oraz wypracowane efekty w ramach dotychczas udzielonej pomocy.

 • Wsparcie specjalistyczne dla rodziców uczniów w ramach zadań SCWEW

  W celu zwiększenia efektywności wsparcia na rzecz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami, zajęcia specjalistyczne SCWEW umożliwiają pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności. W kwietniu 2022 roku odbyły się grupowe/ indywidualne spotkania z rodzicami. Działania tego typu w ramach projektu pilotażowego są ogromnym wsparciem dla uczniów, pomocą dla pedagogów i wychowawców, a także rodziców. Problemy uczniów związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym są nasilone. Dzięki współpracy szkoły mają zapewnioną pomoc i wsparcie specjalistyczne, które powinno być kontynuowane na bieżąco. Specjaliści SCWEW dążą do osiągnięcia wyznaczonych podczas spotkań celów, uwzględniając potrzeby każdego dziecka, co oznacza, że w pracy podejmują takie działania, które prowadzą do personalizacji procesu kształcenia i wychowania oraz umożliwiają zaangażowanie i uczenie się we współpracy z rówieśnikami w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb ucznia. Wymaga to wykorzystania zróżnicowanych metod i technik pracy, a także zadbania o stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych dzieci/uczniów oraz środowiska. Na przestrzeni trzech etapów funkcjonowania SCWEW zakłada się, że działalność Centrum w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.

 • Spotkanie zespołu SCWEW

  16 lutego w siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą przy ulicy Szkolnej 15, odbyło się spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów, koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Podczas spotkania kadra SCWEW omówiła i ustaliła najważniejsze zadania projektu pilotażowego na najbliższe miesiące. Lider SCWEW omówił i przekazał najważniejsze informacje dotyczące zadań do zrealizowania w marcu 2022 roku. Najważniejszym punktem do realizacji przez SCWEW w Skarżysku - Kamiennej w obecnie realizowanym etapie działalności jest zorganizowanie 10 marca br. ogólnopolskiego wydarzenia - ,,Konferencji otwierającej dla społeczności lokalnej, inaugurującej działania SCWEW”. Planowany jest w niej udział włodarzy miasta, Kuratorium Oświaty, przedstawicieli wszystkich instytucji wspierających, dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych szkół, prasy oraz wybitnych specjalistów w dziedzinie edukacji włączającej. Konferencja jest w fazie przygotowań. Nieodzowna jest współpraca i konstruktywne pomysły dotyczące realizacji tego ważnego społecznie przedsięwzięcia. Podczas spotkania eksperci SCWEW omówili także zakres działań, które będą realizowane w marcu – ostatnim miesiącu etapu III projektu pilotażowego. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił zadania związane z realizacją założeń projektowych oraz sprawy bieżące.

 • Szkolenia dla Rady Pedagogicznej

  Szkolenia dla Rady Pedagogicznej podnoszące kompetencje pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych Organizacja procesu doskonalenia i szkolenia nauczycieli to obszar ogólnego rozwoju szkoły. Inny aspekt działania w tym zakresie to czynności pozwalające budować oczekiwaną pozycję placówki w środowisku, w tym przede wszystkim w obszarze edukacji włączającej, a także planowanie zmian niezbędnych dla procesów rozwojowych szkoły związanych z modyfikacją warunków oraz oczekiwań bezpośrednich odbiorców szkoły. Każdy z wymienionych obszarów łączy się z systematyczną pracą nad poprawą jakości pracy szkół - rozwojem organizacyjnym placówki. W związku z zadaniami projektu pilotażowego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej zorganizowano szkolenia dla Rad Pedagogicznych, których celem było podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie metod pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Ponadto szkolenia poświęcone były doskonaleniu procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością.

 • SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI

  W marcu 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Tematem przewodnim było podsumowanie działań i zadań zrealizowanych w bieżącym miesiącu. Zespół omówił szczegółowo działania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Kadra SCWEW przedstawiła działania zaplanowane w IV etapie projektu pilotażowego:1. Doposażenie wypożyczalni. 2. Przeprowadzenie kampanii społecznej. 3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających /superwizji koleżeńskich.4. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.6. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. 7. Działania doradczo-szkoleniowe. 8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.9. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. Ponadto omówiono i przeanalizowano wnioski po ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się 10 marca 2022 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z Modelem SCWEW oraz założeń dotyczących działalności informacyjnych i promocyjnych związanych z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, podczas której prezentowane były działania SCWEW w regionie. Wydarzenie dostarczyło wiedzy na temat teorii i praktyki edukacji włączającej, zaprezentowano założenia i ideę SCWEW, strukturę, zakres świadczonego wsparcia, omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz przedstawiono partnerów, a także przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW. Celem ogólnopolskiej konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń o tym, jak te założenia realizować w praktyce. Wykłady poprowadzili eksperci, przedstawiciele świata polskiej nauki oraz praktycy – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy podzielili się dobrą praktyką m.in. w zakresie oceniania, projektowania uniwersalnego w edukacji, diagnozy funkcjonalnej, metod pracy zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych klasie, planowania rozwoju szkoły, współpracy placówek ogólnodostępnych i specjalnych. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych związanych z planowanym wsparciem specjalistycznym w kolejnym etapie projektu oraz sprawy bieżące

 • Przedsięwzięcie grantowe

  0d września 2021 r. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 przystąpiła do przedsięwzięcia grantowego: Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Wysoka jakość systemu oświaty realizowanego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzeniei funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą .
  Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na: