Miesiąc: maj 2023

 • Dzień Patrona i STYPENDIA

  31 maja w Zespół Szkół Samochodowo -Usługowych świętował Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła akademia poświęcona Władysławowi "Osetowi" Wasilewskiemu, skarżyskiemu harcerzowi i paryzantowi, który zginął w walce z hitlerowcami w lasach dalejowskich w sierpniu 1943 r. Uczniowie klasy 1 tgf w montażu słowno-muzycznym przypomnieli biografie patrona, zwracając szczególna uwagę na kontynuowanie tradycji patriotycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie - dziad Oseta był powstańcem styczniowym skazanym na Sybir. Część artystyczną zakończył wiersz A. Asnyka :

  Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje,

  I przechowywać ideałów czystość:

  Do nas należy dać im moc i zbroję,

  By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

  Następnie dyrektor szkoły Halina Sieczka przedstawiła laureatów corocznych nagród stypendialnych im. Władysłąwa "Oseta" Wasilewskiego fundowanych przez rodzinę Patrona. W tym roku zostali nimi: Aleksandra Szymańska kl. 4 tf, Kamila Sochacka kl. 3tf i Kacper Rosiński kl. 4 tgs. Nagrodę stypendialną ufundowaną przez Grono Pedagogiczne ZSS-U otrzymał Patryk Sieczka z kl. 2 tgs.

 • Sukces Kamili w konkursie dziennikarskim.

  Odbył się VI Konkursu Dziennikarski, którego organizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku- Kamiennej. W tym roku uczestnicy mieli za zadanie napisać wywiad na temat: Zwykły człowiek- niezwykła historia”. Nasza uczennica Kamila Sochacka z klasy 3tf za pracę „ Wojenne piekło” zdobyła II nagrodę. Gratulujemy Kamili Sochackiej , życzymy jej dalszych sukcesów.

 • Regulamin rekrutacji 2023

  REGULAMIN REKRUTACJI

  DO TECHNIKUM NR 3 i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 3

  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
  2. Nabór do szkoły odbywa się w systemie elektronicznym.

  II. DOKUMENTACJA

  1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych składają niżej wymienione dokumenty:

  - kwestionariusz (podanie),

  - zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w etapie wstępnym rekrutacji kopię - ilość uzależniona jest od liczby wybranych w kwestionariuszu szkół),

  - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w etapie wstępnym rekrutacji kopię - ilość uzależniona jest od liczby wybranych w kwestionariuszu szkół),

  - kartę informacyjną,

  - skrócony odpis aktu urodzenia,

  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

  - kartę zdrowia,

  - 3 fotografie.

  Jeżeli uczeń posiada, to należy również złożyć:

  - orzeczenie lub opinię z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń,

  - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

  - zaświadczenia o udziale w finałach konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje podstawy programowe conajmniej jednego przedmiotu.

  2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:

  a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

  III. TERMINARZ REKRUTACJI

  Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy
  w postępowaniu uzupełniającym
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godziny 15.00.od 31 lipca 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r.
  2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godziny 15.00------
  3.Postępowanie weryfikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnejdo 19 lipca 2023rdo 10 sierpnia 2023 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do szkoły
  20 lipca 2023r.11 sierpnia 2023r.
  5. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
  o wyborze tej szkoły
  od 15 maja do 24 lipca 2023r.od 31 lica do 18 sierpnia 2023r.
  6. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnej, zaświadczeń lekarskichod 21 do 27 lipca 2023r. do godz. 15.00od 16 do 23 sierpnia 2023r. do godz. 15.00
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28 lipca 2023r. do godz.14.0024 sierpnia 2023r.
  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

  IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

  1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej.

  • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

  a) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

  b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  c) osiągnięcia ucznia:

  - ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

  - szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

  3. Wyniki egzaminu z wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada:

  - 0,35 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego i matematyki,

  - 0,3 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka obcego nowożytnego

  4. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

  - celujący - 18 pkt.

  - bardzo dobry -17 pkt.

  - dobry - 14 pkt.

  - dostateczny- 8 pkt.

  - dopuszczający - 2 pkt.

  5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według poniższych zasad:

  5.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

   1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

  c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

  d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

  2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

  b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

   c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

  d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

  e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

   5.2 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty
  w sposób określony w ust. 5.1.1

   5.3 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 5.1.2 , z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

  • Za szczególne osiągnięcia można otrzymać:

  a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów

  b) za uzyskanie w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty tytułu:

  - finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego - 10 punktów

  - laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 7 punktów

  - finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego - 5 punktów

  - finalisty minimum dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich -10 punktów

  - laureata minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich-7 punktów

  - finalisty minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich- 5 punktów

  - finalisty konkursu przedmiotowego wojewódzkiego - 7 punktów

  - laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 5 punktów

  - finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego - 3 punkty

  c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
  albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tytułu:

  -  finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

  -  laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów

  - finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów

  d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
  lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy
  o systemie oświaty:

  -  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

  -  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego –7 punktów

  -  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów

  -  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego –5 punktów;

  7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w:

  a) zawodach sportowych lub artystycznych  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły kandydaci otrzymują:

  - na szczeblu powiatowym - 1 punkt

  - na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty

  - na szczeblu ogólnopolskim - 3 punkty

  - na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty

  b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

  8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
  i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  9. Punkty przyznawane są obligatoryjnie z następujących przedmiotów:

  - język polski,

  - język obcy,

  - matematyka.

  10. Ponadto punktacji podlega dodatkowo jeden przedmiot w zależności od zawodu w jakim kształci

  a) Technikum Nr 3

  - Technik pojazdów samochodowych - informatyka

  - Technik procesów drukowania z - informatyka

  - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - informatyka

  - Technik żywienia i usług gastronomicznych –biologia

  - Technik usług kelnerskich - biologia

  - Technik organizacji turystyki –geografia

  - Technik usług fryzjerskich - biologia

  - Technik przemysłu mody - informatyka

  b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3:

  - Dla wszystkich kierunków - zajęcia techniczne.

  11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

  b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

  c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

  d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno-polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

  - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
  w formie wolontariatu;

  12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

  - wielodzietność rodziny kandydata;

  - niepełnosprawność kandydata;

  - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  - objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

  14. W przypadku braku miejsc w oddziale wybranym przez kandydata istnieje możliwość przyjęcia go do innej klasy o innym profilu w tej samej szkole. W przypadku braku miejsc szkoła wystawia zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje mu podstawę do przyjęcia
  w innej szkole na terenie Powiatu Skarżyskiego.

 • Typy szkół i kierunki kształcenia

  Technikum
  kształcące w zawodach:

  Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej z innowacją projektowanie stron internetowych
  Technik Usług Fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż
  Technik Żywienia I Usług Gastronomicznych z innowacją dietetyka
  Technik Pojazdów Samochodowych
  Technik Procesów Drukowania
  Technik Usług Fryzjerskich
  Technik Organizacji Turystyki

  (5-letne dla absolwentów podstawówki)

  Szczegółowy opis kierunków w Technikum ...

  Branżowa Szkoła I Stopnia
  kształcąca w zawodach:

  Kierowca Mechanik
  Mechanik Pojazdów Samochodowych
  Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
  Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń Sanitarnych
  Operator Obrabiarek CNC
  Kucharz
  Cukiernik
  Fryzjer
  Sprzedawca

  (3-letnia dla absolwentów podstawówek)

  Szczegółowy opis kierunków w Branżowej szkole I stopnia

  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  3 letnie, zaoczne
  2 letnie po zakończeniu szkoły zawodowej, zaoczne

  Szkoła Policealna

  Technik Usług Kosmetycznych

  2-letnia, zaoczna
  (wymagane wykształcenie średnie, może być bez matury)