Wsparcie specjalistyczne dla rodziców uczniów w ramach zadań SCWEW

W celu zwiększenia efektywności wsparcia na rzecz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami, zajęcia specjalistyczne SCWEW umożliwiają pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności. W kwietniu 2022 roku odbyły się grupowe/ indywidualne spotkania z rodzicami. Działania tego typu w ramach projektu pilotażowego są ogromnym wsparciem dla uczniów, pomocą dla pedagogów i wychowawców, a także rodziców. Problemy uczniów związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym są nasilone. Dzięki współpracy szkoły mają zapewnioną pomoc i wsparcie specjalistyczne, które powinno być kontynuowane na bieżąco. Specjaliści SCWEW dążą do osiągnięcia wyznaczonych podczas spotkań celów, uwzględniając potrzeby każdego dziecka, co oznacza, że w pracy podejmują takie działania, które prowadzą do personalizacji procesu kształcenia i wychowania oraz umożliwiają zaangażowanie i uczenie się we współpracy z rówieśnikami w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb ucznia. Wymaga to wykorzystania zróżnicowanych metod i technik pracy, a także zadbania o stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych dzieci/uczniów oraz środowiska. Na przestrzeni trzech etapów funkcjonowania SCWEW zakłada się, że działalność Centrum w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.