Autor: Redakcja

 • Oświadczenie o dostępności

  Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
  Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

  Zgodność ze standardami:

  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

  Kompatybilność:

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  Wygląd:

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
  Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  Skróty klawiaturowe:

  Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 • Koła zainteresowań


  KOŁO EKOLOGICZNE

  Opiekunowie:  Wikło Małgorzata, Katarzyna Sońta

  Program Koła Ekologicznego:

  • Udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
  • Udział w zbiórce makulatury, baterii, puszek aluminiowych, nakrętek
  • Udział w obchodach Dnia Ziemi
  • Udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działania ekologicznych
  • Uczestnictwo w pracach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego
  • Wystawy, wernisaże prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
  • Zajęcia plenerowe
  • Współpraca z biblioteką pedagogiczną, miejską, szkolną
  • Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Starostwem Powiatowym)

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Opiekun: Malik Artur

  Program Sekcji Fotograficznej:

  • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną
  • Odkrywanie talentów fotograficznych
  • Rozwijanie zainteresowań, pełniejsze i bardziej celowe korzystanie z możliwości zaplecza komputerowego naszej szkoły
  • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów
  • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów
  • Organizacja wystaw prac podsumowujących dorobek kółka

  KOŁO WOLONTARIATU

  Opiekunowie: Kęczkowska Sylwia, Bożena Chrzanowska

  Program wolontariatu:

  • Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
  • Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
  • Aktywizowanie  młodzieży  do  działań  na  rzecz  społeczności  szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
  • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
  • Promocja idei wolontariatu w szkole.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  • Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
  • Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

  KOŁO RECYTATORSKO-POLONISTYCZNE

  Opiekun: Zagajna-Wiatr Joanna

  Program Koła Recytatorsko-Polonistycznego:

  • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego
  • Wspomaganie rozwoju uczniów, ich recytatorskich i teatralnych zdolności
  • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • Prezentowanie twórczości uczniów

  KLUB KRWIODAWSTWA

  Opiekunowie: Paweł Wiatr, Jadwiga Kowalczyk

  KOŁO PLASTYCZNE

  Opiekun: Katarzyna Sońta

 • Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego

  §1

  1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami) oraz Statut Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im, Władysława „Oseta” Wasilewskiego.
  2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku- Kamiennej.
  3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem", będący jej społecznym organem.

  §2
  1. Cele działania samorządu:

  1. uczenie samorządności uczniowskiej,
  2. pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków  szkolnych
  3. poznawanie, propagowanie i realizowanie demokratycznych form współżycia społeczności szkolnej,
   • współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły w realizacji jej celów statutowych,
   • współdecydowanie we wszystkich sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.


  2. Zadania samorządu:
  1) organizowanie społeczności uczniowskiej do optymalnego wypełniania obowiązków i korzystania z praw uczniów zawartych w Statucie Szkoły,
  2) spełnianie wobec organów szkoły rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, w szczególności dotyczących:
  a) organizowania czasu wolnego uczniów,
  b) organizowania pomocy materialnej uczniom,
  c) organizowania pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
  e) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki, przestrzegania przez organy szkoły praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły,
  f) rozstrzygania sporów między uczniami i nauczycielami oraz organami szkoły,
  3). Propagowanie wśród uczniów idei wolontariatu. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.


  3. Podtrzymywanie tradycji szkoły przez:
  a) współpracę przy organizacji okolicznościowych akademii i uroczystości szkolnych
  b) udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach organizowanych przez instytucje miejskie i powiatowe
  c) dbałość o miejsca pamięci narodowej – pomnik Powstańców 1863r. oraz grób patrona
  szkoły Władysława „Oseta” Wasilewskiego


  4. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły oraz dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.


  5. Realizacja uprawnień Samorządu zawartych w Statucie Szkoły:
  1) prawa do zapoznawania się z programami nauczania,
  2) prawa do przedstawiania propozycji i uwag do programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
  3) prawa do udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
  4) prawa do organizowania życia szkolnego,
  5) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  6) prawa do organizowania działalności kulturalnej,
  7) prawa wnioskowania do organów szkolnych w sprawie wyróżnień, nagród i kar stosowanych w szkole oraz pomocy materialnej uczniom,
  8) prawa do dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.


  6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.


  7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.


  8 .Przedstawienie kandydatury ucznia do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


  §3
  1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  2. Kadencja zarządu SU trwa 1 rok.
  3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Organami Samorządu są:
  - samorządy klasowe wszystkich klas;
  - zarząd.
  5.W skład zarządu samorządu wchodzą:
  1) Prezydium:
  - przewodniczący;
  - zastępca przewodniczącego;
  - skarbnik;
  - sekretarz;
  2) Członkowie zarządu (nie więcej niż 10 osób).


  §4
  1. Zasady wyboru do zarządu SU:
  - klasy zgłaszają swoich kandydatów do zarządu,
  - spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do zarządu,
  - uczniowie, którzy uzyskali największą ilość głosów wchodzą w skład zarządu Samorządu Uczniowskiego.
  2. Skład zarządu Samorządu Uczniowskiego może być zmieniany w trakcie trwania kadencji na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Przewodniczącego SU
  i jego zastępcy. Wniosek dotyczący zmiany składu Zarządu zostaje rozpatrzony i przegłosowany (większością głosów) podczas zebrania Zarządu w pełnym składzie.


  §5
  1. Samorząd działa kolegialnie. Zebrania zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu, (lub w miarę potrzeby) na wniosek przewodniczącego lub opiekuna
  Samorządu.
  2. Posiedzenie zarządu zwołuje i prowadzi opiekun samorządu, przewodniczący samorządu lub wyznaczony przez niego członek prezydium.
  3. Za zgodą lub na wniosek zarządu, przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu zarządu:
  - dyrektora szkoły;
  - nauczycieli i innych pracowników administracji szkoły;
  - przedstawicieli Rady Rodziców
  - inne osoby nie związane ze szkołą, na zasadzie ekspertów.
  4. Zarząd samorządu uchwala opracowany przez prezydium SU program działalności Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny.
  5. Wszystkie uchwały w ramach uprawnień stanowiących, wnioskodawczych i opiniodawczych zarząd podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków.
  6. Uchwały zarządu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innymi aktami prawnymi
  umocowanymi w tej ustawie, regulującymi działalność szkoły oraz ze statutem szkoły.


  §6
  1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
  praw uczniów, takich jak:
  1) prawo zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
  2. Samorząd Uczniowski:
  - może opiniować pracę nauczyciela przed wystawieniem mu oceny pracy przez dyrektora szkoły;
  - ma prawo opiniować zachowanie ucznia, przed podjęciem decyzji Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia go z listy uczniów.
  3. Zarząd może występować do Rady Rodziców z umotywowanymi wnioskami o dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz pomoc materialną dla uczniów szczególnie jej potrzebujących.


  §7
  1. Samorządy klasowe składają się z trzech osób: przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.
  2. W zależności od potrzeb i specyfikacji danej klasy do samorządu klasowego można wybrać dodatkowo: sekretarza, kronikarza, łącznika z biblioteką itp. nie więcej jednak niż trzy osoby.
  3. Samorządy klasowe wybierane są w głosowaniu równym i powszechnym.
  4. Samorządy klasowe: organizują działalność SU na terenie klasy, współdziałają z wychowawcami klas w rozwiązywaniu wszystkich problemów wychowawczych i organizacyjnych na terenie klasy.


  §8
  1. Samorząd może posiadać własny fundusz, który służy do finansowania jego działalności.
  2. Dysponentem funduszu jest zarząd samorządu w porozumieniu z opiekunem.
  3. Fundusz samorządu może być tworzony:
  1) z kwot uzyskanych z akcji organizowanych przez samorząd
  2) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.


  §9
  1.Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek opiekunów samorządu, zarządu samorządu uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej.

  §10
  1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Samochodowo- Usługowych w Skarżysku-Kamiennej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
  2. Po upływie 14 dni od dnia uchwalenia Regulaminu, struktura i dotychczasowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego muszą zostać dostosowane do jego wymogów.
  3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez ogół uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej na posiedzeniu w dniu 13 września 2017 r.

 • Plan Liceum dla Dorosłych

  Szczegółowy plan zajęć II LO

   GRUDZIEŃ 2020

  18.12.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  HISTORIA B. Chrzanowska
  J. POLSKI J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  19.12.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. POLSKI         
  egzamin pisemny J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA  
  egzamin pisemny N. Kamińska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI   
  egzamin pisemny J. Domagalska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  Egzaminy ustne 
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  Egzaminy ustne 
  l.p.godzinaSEMESTR V 
  4.12.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  5.12.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   

   

  LISTOPAD 2020

  20.11.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  21.11.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  l.p.godzinaSEMESTR V 
  6.11.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  7.11.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   

  PAŹDZIERNIK 2020 r.

  l.p.godzinaSEMESTR V
  09.10.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  BIOLOGIA
  R.Górska
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  BIOLOGIA
  R.Górska
  10.10.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  23.10.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  24.10.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska

  WRZESIEŃ 2020 r.

  l.p.godzinaSEMESTR V
  11.09.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  BIOLOGIA
  R. Górska
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  BIOLOGIA
  R. Górska
  12.09.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  HISTORIA
  B. Chrzanowska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  HISTORIA
  B. Chrzanowska
  25.09.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  26.09.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  BIOLOGIA
  R. Górska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  BIOLOGIA
  R. Górska